COVID 19 a poukázanie 2% (3%) podielu zaplatenej dane

Otázka: Na našej škole máme zriadené občianske združenie a registrovali sme sa na 2%. Učitelia a rodičia nám 2-3% hojne zasielajú. Vraj sa kvôli karanténe zmenili pravidlá. Dostaneme peniaze z daňového úradu neskôr? Potrebujeme túto informáciu, pretože prijaté peniaze nám pomáhajú pri financovaní školských aktivít a teraz sme v neistote.

Odpoveď:

V porovnaní s predchádzajúcim rokom, tento rok nastali v oblasti preukazovania 2% resp. 3% podielu zo zaplatenej dane z príjmu v súvislosti koronavírosovou pandémiu zmeny.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. To znamená ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2020. Na základe toho boli prijímatelia znepokojení (podobne ako aj Vy), pretože prostriedky by im prišli až ku koncu roku. Na základe iniciatívy Krízového štábu pre neziskové organizácie a pomoci Ministerstva financií SR došlo k schváleniu právnej úpravy, ktorá zabezpečí včasné čerpanie prostriedkov z 2% daní. Bola prijatá zmena zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Prijímateľom, čiže neziskovým organizáciám budú tieto prostriedky poukázané správcom dane po overení splnenia podmienok na ich poukázanie nasledovne:

  • do 31. júla 2020 – na základe vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podaného fyzickou aj právnickou osobou ako súčasť daňového priznania, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov uplynul 31. marca 2020 a daňovník do tejto lehoty daňové priznanie aj podal a daň zaplatil,
  • do 31. augusta 2020 – na základe vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podaného fyzickou osobou, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a ktorá toto vyhlásenie podala na osobitnom tlačive do 30. apríla 2020
  • do 3 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané právnickou osobou po 31. marci 2020 ako súčasť daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorého lehota na podanie daňového priznania podľa podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie a daňovník v tejto lehote aj daňové priznanie podá a daň aj zaplatí.

V ostatných prípadoch neziskové organizácie dostanú tieto prostriedky do 3 mesiacov po uplynutí lehoty na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

Nezabudnite, že financie získané z 2 % (3 %)  sa môžu použiť len na zákonom stanovený účel, a to na ochranu a podporu zdravia, prevenciu, liečbu, na resocializáciu drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, na podporu a rozvoj telesnej kultúry, na poskytovanie sociálnej pomoci, na zachovanie kultúrnych hodnôt, na podporu vzdelávania, na ochranu ľudských práv, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na vedu a výskum a na organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

 Možnosť použiť prostriedky asignovanej dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie a to až do konca roka 2021.

Toto predĺžené obdobie Vám odporúčame využiť na získavanie ďalších podporovateľov Vašich aktivít a prehodntenie rozpočtu podľa legislatívnej zmeny.

Ľubica Černá

Realizované v rámci projektu