Organizačné zmeny a odbory

Otázka: Prosíme Vás o vysvetlenie ako majú odbory postupovať pri znižovaní pracovníkov z dôvodu organizačných zmien.

Odpoveď: Ak sa zamestnávateľ rozhodol realizovať organizačnú zmenu, je povinný ju pred prijatím prerokovať so zástupcami zamestnancov v súlade s § 237 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať najmä rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach.
Pod prerokovaním sa v zmysle § 237 Zákonníka práce rozumie:  „výmena názorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom.“
Zamestnávateľ je síce povinný organizačnú zmenu prerokovať so zástupcami zamestnancov, ale ich súhlas s organizačnou zmenou podľa Zákonníka práce nie je potrebný. Zamestnávateľ si svoju povinnosť splní iba samotným prerokovaním veci. Z dôvodu právnej istoty, ako aj preukázania uskutočnenia prerokovania v prípadnom súdnom spore je vhodnejšie o tomto prerokovaní vyhotoviť písomný záznam, napr. spísať o prerokovaní zápisnicu.

Zákonník práce v § 237 ods. 3 ustanovuje, že prerokovanie zmien v organizácii práce je potrebné uskutočniť „zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase, s primeraným obsahom, s cieľom dosiahnuť dohodu“. Pod vhodným časom možno v spojení s § 237 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce rozumieť vopred, čiže pred tým, než zamestnávateľ o organizačnej zmene písomne rozhodne.

Prerokovanie, ako aj rozhodnutie o organizačnej zmene musí zamestnávateľ urobiť včas, aby si vytvoril dostatočný časový priestor nielen na uplatnenie výpovede, ale aj na uplynutie výpovednej doby v prípade, že sa so zamestnancom na skončení pracovného pomeru nedohodne.

V inom prípade by to znamenalo, že v čase výpovednej doby by nemohol zamestnávateľ zamestnancovi prideľovať prácu v zmysle uzavretej pracovnej zmluvy. ods. 1 Zákonníka práce rozumie: „výmena názorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom.“

Zamestnávateľ je síce povinný organizačnú zmenu prerokovať so zástupcami zamestnancov, ale ich súhlas s organizačnou zmenou podľa Zákonníka práce nie je potrebný. Zamestnávateľ si svoju povinnosť splní iba samotným prerokovaním veci. Z dôvodu právnej istoty, ako aj preukázania uskutočnenia prerokovania v prípadnom súdnom spore je vhodnejšie o tomto prerokovaní vyhotoviť písomný záznam, napr. spísať o prerokovaní zápisnicu.

Zákonník práce v § 237 ods. 3 ustanovuje, že prerokovanie zmien v organizácii práce je potrebné uskutočniť „zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase, s primeraným obsahom, s cieľom dosiahnuť dohodu“. Pod vhodným časom možno v spojení s § 237 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce rozumieť vopred, čiže pred tým, než zamestnávateľ o organizačnej zmene písomne rozhodne.

Prerokovanie, ako aj rozhodnutie o organizačnej zmene musí zamestnávateľ urobiť včas, aby si vytvoril dostatočný časový priestor nielen na uplatnenie výpovede, ale aj na uplynutie výpovednej doby v prípade, že sa so zamestnancom na skončení pracovného pomeru nedohodne.

V inom prípade by to znamenalo, že v čase výpovednej doby by nemohol zamestnávateľ zamestnancovi prideľovať prácu v zmysle uzavretej pracovnej zmluvy.

Ľubica Černá

Realizované v rámci projektu: