Zástupca zamestnancov pre BOZP

Otázka: Chcem sa opýtať, či musí u zamestnávateľa pôsobiť zástupca zamestnancov pre bezpečnosť ? Ak nie, akým spôsobom zamestnávateľ prejednáva otázky BOZP so zamestnancami? Odpoveď:

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) majú zamestnanci právo vyjadrovať sa  k otázkam a problematike BOZP na pracovisku a prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci súvisiace s ich prácou a zúčastňovať sa na ich riešení.

Na zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi zamestnávateľom a zamestnancami bol zákonom ustanovený inštitút zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Oprávnenia zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť sú uvedené v ustanovení § 19 ods. 3 zák. o BOZP.

Zástupca zamestnancov, pred tým, než začne uplatňovať svoje oprávnenia v zmysle zákona o BOZP, musí byť do svojej funkcie náležite kreovaný – čo znamená, že zamestnanca možno navrhnúť alebo zvoliť za zástupcu zamestnancov  pre bezpečnosť len s jeho súhlasom (§19 ods.1, posledná veta).

Teraz sa dostávame k odpovedi na Vašu otázku, pretože táto veta v odseku 1 § 19 znamená, že u zamestnávateľa nemusí byť zástupca zamestnancov pre BOZP, keďže do tejto funkcie nemožno nikoho menovať, ustanoviť, zvoliť proti jeho vôli.

Zákon o BOZP ustanovuje v 19 ods. 4 až  6, postup zamestnávateľa v prípade, ak v organizácii nie je vymenovaný zástupca zamestnancov pre BOZP.

Odsek 4 hovorí, že ak nie je u zamestnávateľa vymenovaný zástupca zamestnancov pre BOZP, tak oprávnenia podľa odseku 3, písm., b) až f) vykonávajú zamestnanci a zamestnávateľ si plní povinnosti ustanovené týmto zákonom voči zástupcom zamestnancov pre BOZP, priamo voči zamestnancom. To znamená, že činnosti, ktoré je oprávnený robiť zástupca zamestnancov pre BOZP, vykonávajú všetci zamestnanci priamo.

V praxi to znamená, že každý zamestnanec má právo prerokúvať so zamestnávateľom  všetky otázky BOZP, ktoré súvisia s jeho prácou.

Toto ustanovenie má podporu aj v legislatíve EÚ, konkrétne v smernici Rady  z 12. júna 1989 (89/391) o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, kde sa v článku 11 Porady a účasť pracovníkov uvádza nasledovné:

Bod 1. Zamestnávatelia sa poradia s pracovníkmi a/alebo s ich zástupcami a umožňujú im zúčastňovať sa diskusií o všetkých otázkach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Toto predpokladá:
— porady s pracovníkmi,
— právo pracovníkov a/alebo ich zástupcov podávať návrhy,
— vyváženú účasť v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou.

V tomto bode 1 je jasne napísané, že sa zamestnávatelia poradia s pracovníkmi a/alebo s ich zástupcami. Je tu teda daná možnosť voľby pre zamestnávateľa pre prípad, že by inštitút zástupcu zamestnancov v príslušnom podniku nebol vytvorený.

Z praxe vyplýva, že je lepšie, keď na pracovisku tento zástupca zamestnancov pre BOZP je, ako keď nie je. Efektívna spolupráca v oblasti BOZP medzi zamestnávateľom a zamestnancami vzniká obojstranným partnerským prístupom a funkcia zástupcu zamestnancov pre  BOZP vykonávaná v zmysle zákona o BOZP takúto spoluprácu jednoznačne podporuje a zaručuje.

Ivan Černý

Realizované v rámci projektu