Sprievodca školským rokom 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) vydáva nasledovné záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/21.

Viac na: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20202021/

Informuje Ľubica Černá