Firemné dobrovoľníctvo

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska sa stali partnerom v projekte Firemné dobrovoľníctvo ako nástroj budovania tímu. Hlavným žiadateľom je Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw Lublin, spolupartnerom je Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik, Tomaszów Lubelski z Poľska.

Identifikačné údaje o projekte:

a. Operačný program v Poľsku: Znalosti, vzdelávanie, rozvoj 2014 – 2020
b. Číslo a názov prioritnej osi: Prioritná os č. IV operačného programu Znalosti, vzdelávanie a rozvoj c. Číslo a názov opatrenia: 4.3 nadnárodná spolupráca, os č. IV. Sociálna inovácia a nadnárodná spolupráca, číslo dohody: UDA-POWR.04.03.00-00-0096 / 17-00.
d. Názov projektu: Firemné dobrovoľníctvo ako nástroj budovania tímu.

Hlavným cieľom projektu je:

⮚ Vypracovanie príručky pre zamestnávateľov: „Implementácia dobrovoľníctva podporovaného zamestnávateľom medzi mládežou v procese riadenia a budovania tímov“, čo bude výsledkom spoločnej spolupráce medzi všetkými partnermi.

⮚ Overovanie a implementácia vyvinutých metód opísaných v príručke.

Firemné dobrovoľníctvo predstavuje angažovanosť firmy prostredníctvom zamestnancov v prospech svojho okolia. Práca zamestnancov v prospech komunít prináša prínosy okoliu, ako aj zamestnancom aj firme samotnej. Je to iniciatíva podnikateľských subjektov, ktoré vedú k aktívnej podpore miestnych mimovládnych organizácií (resp. komunít), ako aj svojich zamestnancov, aby sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít. Tieto iniciatívy plánujú, organizujú a realizujú priamo zamestnanci a manažéri firmy. Firemné dobrovoľníctvo sa spája s poskytnutím času, energie, znalostí a schopností, ktorými firma disponuje. Spoločnosť môže darovať svojim zamestnancom na ich dobrovoľnú činnosť presne určený čas, napr. jeden deň v roku alebo jednu hodinu týždenne. Inou alternatívou môže byť zorganizovanie tímovej akcie, napríklad spoločného víkendového stretnutia alebo verejnoprospešného dňa v mieste pôsobenia podnikateľského subjektu.  (zdroj: http://www.dobrovolnictvo.sk/menu/2/13/firemne-dobrovolnictvo )

Manuál

Informuje Ľubica Černá