Reakreačné preukazy

Otázka: Ako možno v kolektívnej zmluve zlepšiť podmienky poskytovania rekreačných preukazov nad rámec zákona?

Odpoveď:

Od 1. 1. 2019 vstúpila do účinnosti novela Zákonníka práce, ktorá zamestnávateľom, ktorí za predchádzajúci rok zamestnávali viac ako 49 zamestnancov, ukladá povinnosť poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu. Táto povinnosť sa týka ako súkromných spoločností, tak aj verejnej a štátnej správy.

Zákonník práce v § 152a pojednáva nasledovne o rekreácií zamestnancov (dôležité veci sú zvýraznené)

Rekreácia zamestnancov

(1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu. Pri poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu je výška poplatku za sprostredkovanie služieb podľa odseku 4 maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.

(3) Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

(4) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na

a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,

b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

(5) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

(6) Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky podľa odsekov 4 a 5 najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom zo sociálneho fondu (zákon 152/1994 § 7) príspevok na:

  • stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený § 152 Zákonníka práce,
  • dopravu do zamestnania a späť,
  •  účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
  • rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
  • rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený § 152a Zákonníka práce (možnosť používať prostriedky sociálneho fondu aj na rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený v § 152a Zákonníka práce pribudla s účinnosťou od 1. januára 2019)
  • zdravotnú starostlivosť,
  • sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
  • doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu (zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  •  servisné poukážky alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným sociálnym podnikom (podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
  • ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Je dôležité, aby zamestnávateľ vopred informoval zamestnancov o forme poskytovania príspevku na rekreáciu, pretože po skončení rekreácie je táto informácia pre zamestnanca bezpredmetná a aby formu poskytovania príspevku upravil vo vnútornom predpise alebo v kolektívnej zmluve. Aby zamestnanec mal potrebné informácie vopred (napr. aj vzor tlačiva, potrebné doklady, vzor  žiadosti môže zamestnávateľ stanoviť aj vo svojom vnútornom predpise). Ako odborová organizácia môžete prispieť k informovanosti zamestnancov.

Príspevok na rekreáciu sa poskytuje výlučne na žiadosť zamestnanca a samozrejme po splnení všetkých podmienok (nezabudnúť na 30 dňovú lehotu), to znamená, že zamestnávateľ nie je povinný zamestnancov vyzvať aby si svoj nárok uplatnili a nemá povinnosť poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu v prípade, ak oň zamestnanec zamestnávateľa nepožiadal alebo požiadal neskôr.  Aj v tomto prípade Vám odporúčam informovať zamestnancov o nutnosti podať žiadosť včas a so všetkými dokumentami.

Príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ svojim zamestnancom poskytovať vo forme rekreačných poukazov alebo priamo preplatiť zamestnancovi náklady, ktoré mu na rekreáciu v stanovenej výške vznikli (oprávnené náklady). Zamestnanec nemôže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu u viacerých zamestnávateľov, môže tak urobiť len u jedného.

Častou otázkou žiadateľov o príspevok je, aké náklady sú oprávnené.  Vy ako odborová organizácia môžete v predstihu informovať svojich členov, rep. všetkých zamestnancov , ktoré náklady sú oprávnené. Oprávnenými výdavkami sú najmä preukázané výdavky zamestnanca na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR. Službou cestovného ruchu sú okrem ubytovania aj stravovacie (pohostinské) služby, služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr, sprievodcovské služby, prepravné služby (napr. aj lanovky, vleky), športovo-rekreačné služby, kúpeľné a zdravotné služby, wellness služby, služby cestovného poistenia. Náklady musia byť zaplatené z účtu zamestnanca, resp. jeho manžela (manželky).

Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky na poskytnutie príspevku na rekreáciu dokladom, z ktorého je zrejmé splnenie požadovaných podmienok. Základnými údajmi sú identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu, identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený, popis poskytnutých služieb, časové vymedzenie rekreačného pobytu, informácie o cene, o dátume úhrady za pobyt, číslo dokladu jeho vystavovateľa. Súčasťou dokladu je aj uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu. Zamestnanec k žiadosti o príspevok na rekreáciu prikladá kópiu účtovného dokladu. Originál prikladá zamestnávateľovi na nahliadnutie, ak ho zamestnávateľ o to požiada (napr. v prípade pochybností).

Dokladom, ktorým sa preukazujú oprávnené výdavky na rekreáciu, môže byť faktúra vystavená na meno zamestnanca spolu s dokladom preukazujúcim úhradu, ďalej to môže byť príjmový pokladničný doklad vystavený na meno zamestnanca s uvedením účelu platby a doby ubytovania, môže to byť tiež doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) s uvedením mena zamestnanca a dobou pobytu. Za účtovný doklad nemožno považovať voucher vyhotovený portálom sprostredkujúcim ubytovanie, ktorý je v tomto prípade považovaný za objednávku, a to napriek skutočnosti, že za služby uvedené na voucheri zaplatí.

Ako sme spomínali vyššie, zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok aj nad rámec zákona.  Tak je to v prípade, ak zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Zákonník práce umožňuje aj zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva menej ako 49 zamestnancov, poskytovať príspevok na rekreáciu podľa § 152a. U zamestnávateľa s počtom zamestnancov 49 a menej, ktorý sa rozhodol poskytovať príspevok na rekreáciu, platia zo zákona tie isté podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu ako u zamestnávateľa zamestnávajúceho viac ako 49 zamestnancov. 

Ak zamestnávateľ  (podnikateľa) s počtom zamestnancov 49 a menej poskytuje príspevok na rekreáciu zamestnanca na báze vlastného rozhodnutia (dobrovoľnosti), resp. dohodol sa so zástupcami zamestnancov na poskytovaní v kolektívnej zmluve, výdavky preukázateľne vynaložené na príspevok na rekreáciu si môže uplatniť do daňových výdavkov (v sume 55 % oprávnených výdavkov, maximálne 275 eur za kalendárny rok ). 

Z tohto hľadiska teda zamestnávateľ  musí v prípade zamestnancov postupovať jednotne, t. j. poskytovanie príspevku nemá byť založené na tom, že sa príspevok poskytne len vybraným zamestnancom, ale musí sa poskytnúť všetkým, ktorí splnia podmienky podľa § 152a Zákonníka práce. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu, ku dňu začatia rekreácie musí spĺňať podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov a zamestnávateľ musí príspevok poskytnúť.

Chceme upozorniť na to, že právo na príspevok majú len zamestnanci v pracovnom pomere a nie zamestnanci vykonávajúci prácu na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. U zamestnanca, ktorý má so zamestnávateľom dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Ak zamestnávateľ poskytne príspevok zamestnancom, u ktorých pracovný pomer netrvá nepretržite ku dňu nástupu na rekreáciu najmenej 24 mesiacov, resp. dohodárom, bývalým zamestnancom, nebude to príspevok podľa § 152a Zákonníka práce. V tomto prípade by sa nemohli uplatniť daňové výhody vyplývajúce z § 152a Zákonníka práce.  Ani v kolektívnej zmluve sa nemôže rozšíriť okruh zamestnancov, ktorým bude poskytovať príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce.

Počet rekreácií, na ktoré je možné príspevok použiť, zákon nelimituje. Musia byť na Slovensku a aspoň dve noci. Zamestnanec si teda nemôže uplatniť u zamestnávateľa príspevok na rekreáciu napríklad na dovolenku v Chorvátsku či na masáž alebo iné služby, ktoré nie sú spojené s ubytovaním aspoň na dve noci.

V prípade ak zamestnávateľ spĺňa podmienku 49 a viac zamestnancov v kolektívnej zmluve môže byť dohodnuté naj vyššie plnenie. No môže tak urobiť aj v internom predpise v prípade, ak nepôsobí u neho odborová organizácia. Zákon o sociálnom fonde v platnom znení umožňuje zamestnávateľovi v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytnúť zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený Zákonníkom práce, t. j. z prostriedkov sociálneho fondu môže byť hradená časť rekreácie prevyšujúca 55 % oprávnených výdavkov.

Z pohľadu Finančnej správy na rekreačné preukazy viac na https://podpora.financnasprava.sk/601211-Pr%C3%ADspevky-na-rekre%C3%A1ciu-zamestnancov-a-%C5%A1portov%C3%BA-%C4%8Dinnos%C5%A5-die%C5%A5a%C5%A5a

Jednou z úloh odborovej organizácie je včas a správne informovať svojich členov a zamestnancov o svojich právach. Včasnú a správnu informovanosť odporúčame práve pri uplatňovaní si príspevku na rekreáciu.

Ľubica Černá

Realizované v rámci projektu