Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Otázka: Aké sú pravidlá poskytovania príspevku na športovú činnosť dieťaťa? Ako odborová organizácia máme záujem aby príspevok zamestnanci dostávali, máme to tom vyjednávať a dať to do kolektívnej zmluvy? 

Odpoveď: Od 1. 1. 2020  nadobudla účinnosť novela č. 319/2019 Z. z., ktorá zaviedla nový príspevok na športovú činnosť detí v novom § 152b Zákonníka práce.Zamestnávateľ ho môže poskytnúť. Podmienkou je, že pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Príspevok sa poskytuje na žiadosť zamestnanca. Zákonník práce neupravuje formálne náležitosti žiadosti, ale obsahuje niektoré podmienky a požiadavky spojené s preukázaním.
Vzhľadom na to, že príspevok je fakultatívny, zamestnávateľ sa musí rozhodnúť, či príspevok bude alebo nebude poskytovať vo všeobecnosti, pretože je problematické, aby jednému zamestnancovi príspevok neposkytol a druhému zamestnancovi príspevok poskytol. Podľa § 152b ods. 4 ZP: „Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa.“ 
Výška príspevku je 55 % oprávnených výdavkov (t. j. 45 % si hradí zamestnanec sám), pričom rovnako ako pri § 152a ZP je ustanovený strop 275 eur za kalendárny rok pre príspevok zo strany zamestnávateľa.   Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa sa zníži v príslušnom pomere.

Príspevok nie je možné poskytnúť na akúkoľvek športovú aktivitu, ale len na vybrané športy pod vedením odborne spôsobilého športového odborníka, ktorý pôsobí v registrovanej športovej organizácii podľa príslušného zákona o športe. Oprávnenými výdavkami sú teda preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.  
Oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa sa preukazujú predložením dokladu do 30 dní odo dňa jeho vydania oprávnenou osobou (športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe), ktorého súčasťou musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad podľa prvej vety (ak sa teda vzťahuje na rok 2021, podmienky musia byť splnené k 1. 1. 2021). V prípade splnenia podmienok zamestnávateľ zamestnancovi poskytne príspevok na športovú činnosť dieťaťa po predložení dokladu v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.  

Z pohľadu zamestnanca tento príspevok patrí medzi príjmy zo závislej činnosti od dane a odvodov oslobodené.a pre zamestnávateľa je riadnym daňovým výdavkom. Viď § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2020. Aj z tohto dôvodu príspevok pokladáme za zaujímavý sociálny benefit pre zamestnávateľa a zamestnanca. Za rovnakých podmienok ako zamestnanci si príspevok na športovú činnosť dieťaťa budú môcť do daňových výdavkov uplatniť aj samostatne zárobkovo činné osoby. ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov.
Ak však zamestnávateľ poskytne príspevok na športovú činnosť dieťa zamestnancovi, ktorý nespĺňa podmienku trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov, poskytnutý príspevok je u zamestnanca predmetom dane a je vymeriavacím základom pre platenie poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, a u zamestnávateľa nie je daňovým výdavkom, aj keď sú splnené ostatné podmienky pre poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce.  
Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa. V kolektívnej zmluve sa môže dohodnúť, že príspevok bude vyplácať len určitým skupinám svojich zamestnancov, ktorí okrem horeuvedených podmienok daných v zákone spĺňajú aj ďalšie podmienky, napríklad: pracujú len na určitých pracoviskách, pracujú v pracovnom pomere u zamestnávateľa najmenej 3 roky a pod. Sociálni partneri sa môžu dohodnúť tak, že príspevok bude vyplácať v nižšej sume – napríklad nie vo výške 55% ale len 40% oprávnených výdavkov alebo len do sumy 100 eur za kalendárny rok a podobne. 
Znenie môže byť nasledovné:Zamestnávateľ po prerokovaní s odborovou organizáciou poskytne príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnancovi v trvalom pracovnom pomere (najmenej 24 mesiacov) vo výške 100 eur na základe žiadosti a po predložení dokladu o registrovaní v športovej organizácií zapísanej v registri právnických osôb (podľa zákona o športe č. 440/2015 Z.z.)

Odporúčame aby boli tieto pravidlá boli uvedené v Zásadách pre poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa, ktoré môžu byť prílohou ku kolektívnej zmluve.


Na záver uvádzame úplne znenie §152b Zákonníka práce. (zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200101#predpis.cast-siedma
§ 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

  • (1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
  • (2) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.
  • (3) Za dieťa sa na účely odsekov 1 a 2 považuje vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu najmenej počas šiestich mesiacov.
  • (4) Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa
  • (5) Zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením dokladu do 30 dní odo dňa jeho vydania oprávnenou osobou podľa odseku 2, ktorého súčasťou musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad podľa prvej vety. V prípade splnenia podmienok zamestnávateľ zamestnancovi poskytne príspevok na športovú činnosť dieťaťa po predložení dokladu v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.