Havarijné poistenie súkromného auta používaného na služobnej ceste.

Otázka: Mám otázku týkajúcu sa služobnej cesty. Zamestnávateľ ma vyzval aby som sa zúčastnil služobnej cesty. Navrhol som, že by som použil súkromné osobné auto. Súhlasil, ale kladie si podmienku aby som mal havarijnú poistku. Samozrejme mám PZP ale nie havarijné poistenie. Má na túto podmienku právo?

Odpoveď: Ak sa zamestnávateľ rozhodne povoliť svojim zamestnancom používať pri pracovnej ceste ich súkromné vozidlá, musí si uvedomiť, aké riziká a povinnosti sú s tým spojené.  

Na pracovnú cestu vysiela zamestnanca zamestnávateľ (ust. § 57 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení) a zamestnávateľ je v rámci svojho nadriadeného postavenia tým subjektom pracovnoprávneho vzťahu, ktorý písomne určuje zamestnancovi podmienky pracovnej cesty. 
Medzi týmito podmienkami ust. § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. exemplifikatívne vypočítava miesto nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy, miesto skončenia pracovnej cesty a ďalšie podmienky pracovnej cesty, pričom je povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca (súhlasil s Vašim návrhom použiť vlastné motorové vozidlo). 
Predpokladom použitia súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste je písomná dohoda zamestnávateľa so zamestnancom (ústna dohoda nepostačuje). Táto dohoda je právnym úkonom, v ktorom budú dohodnuté podmienky používania súkromného vozidla pri pracovnej ceste, ako aj cestovné náhrady. Dohoda sa môže medzi zamestnancom a zamestnávateľom uzatvoriť len na jednu konkrétnu pracovnú cestu, ktorá sa v dohode presne vyšpecifikuje, alebo na vopred neurčený počet pracovných ciest (tie, ktoré zamestnanec absolvuje v budúcnosti, po podpise dohody, zvyčajne na jeden kalendárny rok).  Fotokópia poistky by mala spolu s fotokópiou technického preukazu k vozidlu tvoriť prílohu dohody o používaní súkromného vozidla zamestnancom pri pracovnej ceste. Dohoda musí byť uzatvorená vždy pred služobnou cestou.
Medzi podmienky, za ktorých bude možné použiť súkromné vozidlo zamestnanca pri pracovnej ceste a ktoré by mal zamestnávateľ požadovať v každom jednom prípade, je potrebné zaradiť podmienku povinného uzatvorenia havarijného poistenia pre súkromné vozidlo. Opodstatnenosť tejto požiadavky vyplýva zamestnávateľovi z ust. § 192 ods. 3 Zákonníka práce, v zmysle ktorého zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za škodu na motorovom vozidle…, ktoré použil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez písomného súhlasu zamestnávateľa
Ak by ste nastúpili na služobnú cestu bez písomného súhlasu a chceli by ste si vyučtovať cestovné náhrady na súkromné osobné vozidlo, zamestnávateľ nie je povinný vyúčtované cestovné náhrady zamestnancovi preplatiť. Pretože pred odchodom na pracovnú cestu nedošlo k uzatvoreniu písomnej dohody o použití súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste. Navyše, ak by sa zamestnancovi stala na vozidle počas pracovnej cesty škoda, zamestnávateľ by za ňu nezodpovedal z dôvodu, že v zmysle ust. § 192 ods. 3 Zákonníka práce nedal na použitie súkromného vozidla písomný súhlas.
Ak zamestnávateľ udelí písomný súhlas na použitie súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste (t. j. pri plnení pracovných úloh), tak mu zodpovedá za škodu vzniknutú na vozidle podľa zásad objektívnej zodpovednosti zamestnávateľa za škodu. Ak by zamestnanec mal na pracovnej ceste dopravnú nehodu, v dôsledku ktorej by mu vznikla na vozidle škoda, túto škodu by v celom rozsahu hradil zamestnávateľ. V prípade, ak by mal zamestnanec havarijné poistenie (resp. by nehodu zavinil druhý vodič a škoda by sa hradila z povinného zmluvného poistenia), zamestnávateľ by hradil škodu len do výšky rozdielu medzi skutočnou škodou a náhradou vyplatenou zamestnancovi poisťovňou.  
Zamestnávateľ by nemal súhlasiť s použitím súkromného vozidla pri pracovnej ceste v tom prípade, ak nemá zamestnanec uzatvorené pre vozidlo havarijné poistenie. Vystavuje sa tým riziku vzniku svojej zodpovednosti za škodu, ktorej výška môže dosahovať niekoľko tisíc eur.  

Zamestnávateľom je preto potrebné odporučiť, aby do dohody o použití súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste, pokiaľ to je možné (a nie je to v rozpore s dobrými mravmi), uviedli, že o použitie súkromného vozidla požiadal zamestnanec. Vtedy majú možnosť zvoliť si akýkoľvek z troch spôsobov určenia výšky cestovných náhrad, vrátane tej najjednoduchšej na výpočet, a to do výšky cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Nižšie uvádzame všetky 3 spôsoby.
Zákon č. 283/2002 Z. z. v ust. § 7 rozoznáva tri spôsoby určenia výšky cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla:

  • reálna suma, ktorá sa vypočíta ako súčet základnej náhrady za každý km jazdy (0,193 € za km – opatrenie MPSVAR č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách – krát počet kilometrov) a náhrady za spotrebované pohonné látky,
  • náhrada vo výške sumy cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy (§ 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z.) a
  • paušálna suma (§ 34 zákona č. 283/2002 Z. z.).

Odporúčame Vám ak v prípade že nemáte uzatvorené havarijné poistenie, využiť firemné osobné vozidlo, alebo verejnú prepravu. Ak však budete pravidelne využívať súkromné vozidlo na služobné cesty je nutné si zriadiť havarijnú poistku. Zamestnávateľovi odporúčame  zvážiť výhody a nevýhody toho, že vyslovia súhlas s použitím súkromných vozidiel zamestnancov pri pracovných cestách a podľa toho sa rozhodnúť, či nebude pre nich výhodnejšie (a menej rizikové) s použitím súkromného vozidla zamestnancom pri pracovnej ceste nesúhlasiť.