Svetový deň BOZP

Pandémia COVID-19 prinútila vlády, zamestnávateľov, zamestnancov a obyvateľstvo k tomu, aby čelili bezprecedentným výzvam v súvislosti s vírusom a mnohými účinkami, ktoré mala na svet práce. 28. apríl 2021 ako svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zameria na stratégie na posilnenie národných systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na zvýšenie odolnosti, aby bolo možné čeliť krízam teraz i v budúcnosti, pričom sa bude vychádzať z poznatkov a skúseností zo sveta práce.
Nadišiel čas vyhodnotiť, čo nás táto skúsenosť naučila.
Pandémia zasiahla takmer všetky aspekty sveta práce, od rizika prenosu vírusu na pracoviská až po riziká bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré sa objavili v dôsledku opatrení na zmiernenie šírenia vírusu. Posun k novým formám pracovných mechanizmov, ako napríklad práca na diaľku, priniesol veľa príležitostí pre zamestnancov, ale predstavoval aj potenciálne riziká BOZP vrátane psychosociálnych rizík.
V tejto súvislosti je dôležitou iniciatívou nadchádzajúci strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov (2021 – 2027). Budú sa ním formovať a podporovať národné stratégie v oblasti BOZP, ktoré sú základným prvkom pri vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv. Jeho cieľom je dosiahnuť najvyššie normy v oblasti BOZP pre všetkých zamestnancov v EÚ.

Informuje: Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP

Zdroj