V Rozhľadoch o projekte

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska je odborová organizácia, ktorej cieľom a úlohou je zomknúť odborárov, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty, podieľať sa na hospodárskom, sociálnom, ale aj politickom vývoji Slovenska a chrániť a presadzovať odborové, občianske, pracovné a ekonomické práva pracujúceho človeka a sociálne slabých skupín spoločnosti.

V našej činnosti sa opierame o pápežské encykliky rozvíjajúce sociálne učenie cirkvi a evanjeliovú sociálnu etiku. Výsledkom našej práce sú kolektívne zmluvy, v ktorých sú dohodnuté výhodnejšie podmienky pre zamestnancov, ako je ustanovené v pracovnoprávnych predpisoch. Naši členovia pôsobia na cirkevných školách, obecných úradoch, inštitúciách a podnikoch.

Činnosť a aktivity kresťanských odborárov presahujú hranice Slovenska. Medzinárodná spolupráca vyústila do niekoľkých projektov, ktoré reagujú na aktuálne výzvy dneška. Jednou z nich je digitalizácia.

Svet práce čelí veľkým zmenám v dôsledku pokračujúcej automatizácie tradičných výrobných a priemyselných postupov s využitím moderných inteligentných technológií. Dnes môžeme povedať, že sa nachádzame uprostred štvrtej priemyselnej alebo digitálnej revolúcie, tiež nazývanej aj Priemysel 4.0. Šesť organizácií z Rumunska, Maďarska a Slovenska spojilo svoje sily v rámci dvojročného projektu „Obnovený sociálny dialóg pre nový svet práce. Zmeny pracovných miest a digitalizácia v dvoch priemyselných odvetviach – Projekt WorkTransitionCEE ”. Konzorcium bolo postavené tak, aby združovalo 6 reprezentatívnych sociálnych partnerov z krajín strednej a východnej Európy. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska spoločne s ostatnými projektovými partnermi spájajú svoje sily s cieľom pochopiť riziká, výzvy a príležitosti rizika prechodu na pracovné miesta v rámci odvetví. Projekt bude skúmať zvyšovanie kvalifikácie v oblasti IKT a spôsoby, ako posilniť sociálny dialóg na vnútroštátnej a odvetvovej úrovni s hlbším porozumením odvetvovej dynamiky.

Projekt WorkTransitionCEE prináša nový pohľad na sociálny dialóg a navrhuje inovatívne nástroje a metodiky, ako je škálovanie pracovných miest, spoluvytváranie a prehľad trendov, s cieľom zvýšiť schopnosť sociálnych partnerov reagovať na výzvy spojené so zmenami na pracovnom trhu. Výzvy, ktoré prináša automatizácia a umelá inteligencia, nie sú určené iba projektovým partnerom samotným, ale počas projektu sa budeme zaoberať relevantnými osobami (vykonávateľmi) s rozhodovacími právomocami a sociálnymi partnermi na národnej a sektorovej úrovni vypracovaním praktických príručiek a príslušných politických odporúčaní.

Projekt WorkTransitionCEE je finančne podporený Európskou komisiou.

Ľubica Černá, prezidentka NKOS. Článok je zverejnený v najnovších Rozhľadoch po kultúre a umení