Pitný režim – stačí voda z vodovodu?

Zabezpečenie pitného režimu ukladá zamestnávateľovi zákon o BOZP č.124/2006 Z.z. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR  č. 99/2016 Z.z.

V zmysle uvedenej vyhlášky (§7/ ods. 3, Pitný režim) musí zamestnávateľ v prvom rade zabezpečiť svojmu zamestnancovi pri záťaži teplom pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa.

Toto je základná povinnosť zamestnávateľa, ktorú keď zabezpečí, tak si splnil povinnosť v zmysle zákona. Kedy je však povinný zabezpečiť svojím zamestnancom aj minerálne nápoje a koľko?

Zamestnávateľ je povinný vám poskytnúť  poskytovať aj navyše nápoje prostredníctvom  ktorých sa doplňujú minerálne látky stratené potením a dýchaním (§ 7, ods. 4) za nasledovných podmienok.

Minerálne nápoje poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý dlhodobo vykonáva prácu zaradenú do triedy 1b až 4, ak sú splnené podmienky pre skrátenie času práce podľa § 4 ods.2 alebo ak zamestnanec vykonáva dlhodobú prácu na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní.

 Teda buď pracujete vonku na otvorenom priestranstve na priamom slnku alebo vo vnútri a musíte byť zaradení do triedy práce podľa celkového energetického výdaja. Triedy práce nájdeme v prílohe č. 1 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z.

Vyhláška uvádza, že musíte byť zaradení v triedach 1b až 4 a vtedy máte nárok na minerálne nápoje.  Vo vyhláške sa nachádza aj trieda 1a -keď vaša pracovná činnosť spĺňa zaradenie do tejto triedy, nemáte nárok na minerálne nápoje. Ako príklad pracovnej činnosti vyhláška uvádza ľahkú administratívnu prácu – prácu na počítači, účtovníctvo, písanie a  kreslenie. Z tohto vyplýva, že všetky iné činnosti zaradené v triedach 1b až 4 majú nárok na poskytnutie minerálnych nápojov.

Ďalšie podmienky potrebné na poskytnutie minerálnych nápojov sú uvedené v § 4, ods. 7, 8 a 9.

Začneme odsekom 8, ktorý hovorí: „ Na vnútornom pracovisku a na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní zamestnávateľ vykoná primerané opatrenia podľa odsekov 7 a 9.“

Čo je mimoriadne teplý deň, nám hovorí §2 ods. 15 : „ …je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla vyššiu hodnotu ako 30 ºC.“

Primerané opatrenia podľa ods. 7 sú zmena trvania času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, poskytovanie prestávok v práci, predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie, pobyt v klimatizovaných priestoroch, striedanie zamestnancov, klimatizácia alebo nútené vetranie, tienenie okien a svetlíkov, sprchovanie a ochladzovanie a vhodný pracovný odev. Tu treba dodať, že keď vám zamestnávateľ zabezpečí prácu v klimatizovaných priestoroch, nemáte zákonný dôvod žiadať minerálne nápoje na zabezpečenie pitného režimu.

Odsek 9 uvádza, že súčasťou opatrení na ochranu zdravia pri záťaži teplom je aj zabezpečenie pitného režimu.

Zdroj: pixabay.com

Koľko minerálnych nápojov vám musí zamestnávateľ zabezpečiť?

V zmysle uvedenej vyhlášky – §7 Pitný režim, ods. 6, písm. a) – zamestnávateľ zabezpečuje prostredníctvom pitného režimu náhradu najmenej 70 % tekutín stratených počas pracovnej zmeny potením a dýchaním a minimálne množstvo tekutín, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, je uvedené v prílohe č. 4, pričom minerálne nápoje poskytnuté podľa odseku 4 tvoria polovicu nahrádzaných tekutín.

Vážení čitatelia, toto je len stručný prehľad podmienok pitného režimu a preto ak máte otázky ohľadom zabezpečenia pitného režimu konkrétnej pracovnej činnosti, napíšte nám.

Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP