Prvé kolo rokovania o KZVS

Správa z kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe  a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na rok 2022.

Dňa 21. 9. 2021 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR prvé kolo vyjednávania o KZVS v ŠS a o KZVS vo VS, na rok 2022. Zmluvnými stranami vyjednávania boli  reprezentatívni zástupcovia poverení vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov na jednej strane a na strane druhej boli Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislé kresťanské odbory Slovenska. NKOS zastupovala PhDr. Kristína Huttová.

Predmetom rokovania boli návrhy KZVS v ŠS a  vo VS na rok 2022, ktoré Úradu vlády SR predložila viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Úrad vlády žiaden písomný návrh zatiaľ nepredložil.

Rokovanie otvoril štátny tajomník Ministerstva financií p. Klimek. Prečítal deväť bodov z návrhov kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, ktorých obsahom je priaznivejšia úprava podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami a  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nesúhlasné stanovisko vyjadril k bodu 3, ktorý hovorí, že  platové tarify sa zvýšia od 1. januára 2022 o 13 %. Štátny tajomník MF SR p. Klimek  to komentoval zlou prognózou vývoja štátnych financií, a že splnenie tejto požiadavky by zaťažilo budúcoročný štátny rozpočet o 987 mil. Eur. Vláda chce vychádzať z roku 2019 a že podľa uznesenia vlády, valorizácia platov na rok 2022 bude 0%.

 Toto stanovisko štátneho tajomníka MF vyvolalo dosť ostrú reakciu zo strany zástupcov jednotlivých odborových zväzov, pretože prepad stupňov platných platových taríf oproti minimálnej mzde predstavuje rozdiel 13 % a tiež vláda nechce brať v úvahu rast cien a rast inflácie. Stanovisko viceprezidentky KOZ, zástupkyne NKOS a jednotlivých odborových zástupcov bolo jednoznačné, že v žiadnom prípade neustúpia z požiadavky úpravy platových taríf a zvýšenia platov. Je to priorita číslo jeden. V opačnom prípade treba rátať aj so štrajkami. Vedúci Úradu vlády SR p. Jakab sa zmienil, že sa pracuje na úprave platových taríf, ale nepovedal kedy budú hotové.

Na záver Štátny tajomník MF konštatoval, že po spracovaní daňovej prognózy zvolá druhé kolo vyjednávania.

Spracovala: PhDr. Kristína Huttová, dňa 22. 9. 2021