Ochranné známky

Žiadame všetky právnické osoby, ktoré nie sú členmi NKOS a používajú názov Nezávislé kresťanské odbory Slovenska a jeho logo, aby od toho upustili. Ochranná známka prioritne chráni duševné vlastníctvo jej majiteľa, ktorý má ako jediný právo ju používať v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná. Právo používať ochrannú známku a značku ® na zaregistrované tovary a služby má výlučne len jej majiteľ 

Úrad priemyselného vlastníctva SR zapísal do registra ochranných známok podľa §33 ods.1 zákona č.506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ochrannú známku č. 251354.

Dátum zápisu 16.12.2019.

Majiteľ: Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Štefánikova 136/46, 917 01 Trnava.

Vyjadrenie ochrannej známky: Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Úrad priemyselného vlastníctva SR zapísal do registra ochranných známok podľa §33 ods.1 zákona č.506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ochrannú známku č. 251546.

Dátum zápisu 16.1.2020.

Majiteľ: Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Štefánikova 136/46, 917 01 Trnava.

Vyjadrenie ochrannej známky: