Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov je dôležitou súčasťou sociálnej politiky zamestnávateľa. Jedným z predpokladov dobrej práce je aj primerané vzdelanie. Stáva sa, že zamestnanec si potrebuje doplniť alebo rozšíriť svoje vzdelanie prípadne nadobudnúť nové a zamestnávateľ s tým súhlasí.

Na čo má zamestnanec nárok, aké náklady mu zamestnávateľ preplatí? Zákonník práce v § 153 hovorí , že zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie  kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie a zamestnávateľ prerokuje so  zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie. Čo konkrétne môže poskytnúť zamestnávateľ zamestnancovi, je uvedené v ustanovení § 140 Zákonníka práce. Tieto ustanovenia platia všeobecne pre všetkých zamestnancov.

Čo platí pre učiteľov základných a stredných škôl? Komentár Zákonníka práce nám hovorí, že základné a stredné školy sa riadia zákonom o výchove a vzdelávaní, v tomto prípade sa jedná o zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V tomto zákone sa prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie nazýva profesijný rozvoj. Čo to znamená a čo obsahuje, je uvedené v § 40 až 42. Dôležité je, že plán profesijného rozvoja vydá riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a po prerokovaní v pedagogickej rade. V § 40 v odseku 3 je uvedené, že profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom (okrem iného) vzdelávania.

Kto financuje vzdelávanie učiteľov a odborných zamestnancov?  Každý zamestnanec sám, ak sa jedná o náklady spojené s kvalifikačným vzdelávaním, o náklady spojené so základným modulom funkčného vzdelávania mimo plánu profesijného rozvoja a ročného plánu vzdelávania,  o náklady s adaptačným vzdelávaním v organizácii zriadenej ministerstvom školstva pre začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca a náklady spojené s predatestačným vzdelávaním. Ak idete študovať rozširujúce štúdium, máte toto vzdelávanie uvedené v pláne profesijného rozvoja a v ročnom pláne školy a zároveň vám toto vzdelávanie poskytuje organizácia zriadená ministerstvom školstva, tak oprávnené náklady hradí poskytovateľ.

Ak vám toto rozširujúce štúdium poskytuje vysoká škola, tak vám môže oprávnené náklady hradiť zamestnávateľ. ( §63 zák. č. 138/2019 Z.z.)

Ak sa dohodnete so zamestnávateľom o úhrade oprávnených nákladov, zamestnávateľ s vami uzatvorí dohodu o zvyšovaní kvalifikácie podľa § 154 Zákonníka práce. Dohoda okrem iného musí obsahovať dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere a sumu nákladov, ktoré musí zamestnávateľovi uhradiť, ak tento svoj záväzok nesplní. Celková doba, ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa, nesmie prekročiť päť rokov.

Je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi voľno na vzdelávanie?

Áno, ak máte vzdelávanie dohodnuté a uvedené v pláne profesijného rozvoja. Ak sa profesijný rozvoj uskutočňuje prostredníctvom vzdelávania a tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo umeleckej, má pedagogický a odborný zamestnanec nárok na päť pracovných dní pracovného voľna s náhradou funkčného platu ( § 82, ods.1, písm. a)  s poukazom na § 40 ods. 3 písm. a) a b) ).Ďalších päť pracovných dní patrí na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie a ďalších  päť dní na účasť na rozširujúcom module funkčného vzdelávania – platí pre riaditeľa, vedúceho pedagogického a odborného zamestnanca (§ 82, ods. 1, písm. b) a c)).   Ak pracovný pomer zamestnanca trvá kratšie ako jeden kalendárny rok, má nárok na pol dňa pracovného voľna za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru (§ 82, ods. 2).

Zákonník práce v § 153 vyjadruje spolupôsobenie zástupcov zamestnancov pri starostlivosti o kvalifikáciu zamestnancov. Je veľmi dôležité,  aby predstavitelia odborových organizácií ako zástupcovia zamestnancov zapracovali konkrétne opatrenia – úhrady nákladov zamestnancov spojené so vzdelávaním do kolektívnej zmluvy.

Spracoval: Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP NKOS

Zdroje:

ŠVEC, M. – TOMAN,J. a kolektív Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok I, II., Bratislava Wolters Kluwer s. r. o., 2019. Zväzok I, str. 1220-1226, 1379-1380

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/   27.9.2021