Rámcová dohoda o digitalizácií

Digitálna transformácia hospodárstva je mnohostranná téma s veľkými dopadmi na trhy práce, svet práce a celú spoločnosť. Členské štáty EÚ to riešia rôznymi spôsobmi, a to kvôli rozdielnej sociálnej a ekonomickej situácii, rozdielnym trhom práce a systémom odvetvových vzťahov a existujúcim iniciatívam, postupom a kolektívnym zmluvám.

Digitálna transformácia prináša jasné výhody pre zamestnávateľov, zamestnancov aj uchádzačov o zamestnanie, pokiaľ ide o nové pracovné príležitosti, zvýšenie produktivity, zlepšenie pracovných podmienok a nové spôsoby organizácie práce a zlepšenie kvality služieb a výrobkov. Celkovo to môže so správnymi stratégiami viesť k rastu zamestnanosti a udržaniu pracovných miest

Prechod so sebou prináša aj výzvy a riziká pre pracovníkov a podniky, pretože niektoré úlohy zmiznú a veľa ďalších sa zmení. To si vyžaduje predvídanie zmien, poskytovanie zručností potrebných pre pracovníkov a podniky, aby uspeli v digitálnej ére. Medzi ďalšie patria organizácia práce a pracovné podmienky, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a dostupnosť technológií, vrátane infraštruktúry, v celom hospodárstve a regiónoch. Pre malé a stredné podniky sú tiež potrebné osobitné prístupy, aby prijali digitalizáciu spôsobom, ktorý je prispôsobený ich konkrétnym okolnostiam.

Pretože zisky nie sú automatické, musíme prispôsobiť naše trhy práce, vzdelávanie a odbornú prípravu a systémy sociálnej ochrany, aby sme zabezpečili, že prechod bude pre zamestnávateľov a pracovníkov vzájomne výhodný. EÚ a národné vlády majú hrať dôležitú úlohu tým, že zabezpečia, aby rámcové podmienky umožňovali a podporovali zamestnávateľov a pracovníkov, aby využili príležitosti, a nechali im priestor na hľadanie vhodných riešení na zvládnutie výziev, majúc na pamäti, že oni najlepšie poznajú situáciu v praxi a vedia, aké opatrenia sú potrebné v prospech podnikov a pracovníkov.

Je tiež dôležité zohľadniť dopady na podnebie a životné prostredie.

Ďalej je potrebný spoločný záväzok zamestnávateľov, pracovníkov a ich zástupcov čo najlepšie využiť príležitosti a zvládnuť výzvy v partnerskom prístupe pri súčasnom rešpektovaní rôznych úloh týchto zúčastnených strán.

Táto rámcová dohoda je spoločným záväzkom európskych medziodvetvových sociálnych partnerov s cieľom optimalizovať výhody a čeliť výzvam digitalizácie vo svete práce.