NKOS súhlasí s dodatkami aj s KZVS pre VS a ŠS

Predstavenstva NKOS konané dňa 6.12.2021 sa uznieslo nasledovne: Nezávislé kresťanské odbory Slovenska s cieľom udržať sociálny zmier v tomto mimoriadne náročnom období pre celú spoločnosť, súhlasia s dodatkom ku KZVS pre VS na rok 2021 a dodatkom ku KZVS pre ŠS na rok 2021 a súhlasia s návrhom KZVS pre VS na rok 2022 a s návrhom KZVS pre ŠS na rok 2022. 

Vyjadrujeme však znepokojenie nad časovou tiesňou, ktorá bola v procese vyjednávania. Veríme, že budúci rok budeme mať vytvorené optimálnejšie podmienky pre vyjednávanie. Vyjadrujeme sklamanie aj nad výsledkom tohtoročného kolektívneho vyjednávania a očakávame, že vláda v ďalšom období bude plniť sľuby, ktoré si stanovila vo svojom Programovom vyhlásení.
Náš súhlas vyjadrí podpisom na všetkých dokumentoch Ľubica Černá, prezidentka NKOS.

Informuje Ľubica Černá