Zníženie platu z pohľadu zákona 553/2003 Z. z.

Aké povinnosti má zamestnávateľ pri znížení platu? Má vôbec nejaké povinnosti? Pozrieme sa na tieto otázky z pohľadu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odmeňovanie zamestnancov upravuje už vyššie spomenutý zákon č. 553/2003 Z. z. (ďalej len zákon) a v tomto článku si povieme všeobecne o právach a  povinnostiach zamestnávateľa pri úpravách platu.

Čo všetko môže byť plat zamestnanca a z čoho  sa skladá – toto všetko je vymenované v § 4, ods.1, písm. a) až  x). Na prvom mieste sa uvádza tarifný plat, čo je finančné ohodnotenie vašej pracovnej a platovej triedy  a platového stupňa podľa počtu odpracovaných rokov. Ďalej  ho tvoria  najmä rôzne  príplatky, odmena a plat za prácu nadčas.

Zákon pozná aj pojem funkčný plat, čo je zjednodušene povedané súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu…, rozdielu… a príplatkov určených mesačnou sumou podľa odseku 1, písm. c) až j)… – § 4 odst.4.

Medzi základné povinnosti zamestnávateľa patrí, ak vám chce akýmkoľvek spôsobom siahnuť na plat, že vám to musí oznámiť a to písomne.

V § 4 ods. 7 zákona sa uvádza:

„Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu.“

V prípade, ak zamestnanec nebol písomne oboznámený s úpravou svojho funkčného platu, tak zamestnávateľ porušil svoju povinnosť voči zamestnancovi uloženú zákonom – viď  § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Napríklad ak by chcel riaditeľ školy znížiť príplatok za riadenie svojmu zástupcovi – jedná sa o úpravu funkčného platu –  tak to môže urobiť – nepotrebuje na to súhlas zamestnanca, v tomto prípade zástupcu riaditeľa, ale musí to urobiť zákonom stanovenou formou.

            Zákonom stanovená forma znamená

  • za prvé, že samotná výška príplatku za riadenie  musí byť v rozsahu stanovenom v uvedenom zákone – tabuľka č. 6.
  • za druhé to znamená, že o tejto úprave platu musí byť zamestnanec písomne informovaný a to v čase pred začiatkom platnosti uvedenej úpravy funkčného platu.

Domnievame sa, že  prípade, ak zamestnávateľ neoznámi zamestnancovi úpravu funkčného platu písomne – teda nedodrží povinnosť ustanovenú zákonom – je táto úprava neplatná a neoprávnená.

Ako ďalší príklad by som uviedol osobný príplatok ako súčasť platu v zmysle § 4, ods.1, písm. e) zákona.

Osobný príplatok možno zamestnancovi priznať na ocenenie mimoriadnych schopností, dosahovaní pracovných výsledkov alebo za vykonávanie prác nad rámec pracovných povinností až do sumy zodpovedajúcej stanovenému limitu.

Na osobný príplatok nie je právny nárok a zamestnanec ho nedostáva automaticky. Zamestnávateľ  tento osobný príplatok môže  zvýšiť, znížiť alebo odobrať podľa úrovne kvality plnenia pracovných úloh jednotlivým zamestnancom.

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 553/2003 Z. z., ktorá uložila povinnosť zamestnávateľovi povinnosť prerokovať so zástupcami zamestnancov návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku. Ak  by zamestnávateľ takýto návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku  neprerokoval, je možné takéto konanie považovať za konanie  v rozpore s platnou legislatívou.

Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP