Vďaka pani Bc. Jarmila Bellová

dovoľujeme si Vám aj touto cestou poďakovať za dlhoročné členstvo v Nezávislých kresťanských odboroch Slovenska – Zväzu pracovníkov školstva a vedy. Zároveň naša vďaka smeruje aj k poďakovaniu za členstvo v Základnej organizácii NKOS – ZPŠaV  pri Katolíckej univerzite v Ružomberku. Svojou odvahou pri založení prvej odborovej organizácie na pôde Katolíckej univerzity, ste prispeli ku kreovaniu vôbec prvej Kolektívnej zmluvy na KU, a tým pomohli vyjednať mnohé sociálne istoty pre všetkých pracovníkov KU, aj keď si to mnohí neuvedomujú a na predmetnú skutočnosť zabúdajú. Prispeli ste tým aj k demokratizácii na KU. Potešíme sa, keď zostanete naďalej jednou z autorít ZO NKOS – ZPŠaV pri KU v Ružomberku.

Ing. Radislav Kendera, PhD., predseda ZO ZPŠaV NKOS pri KU v Ružomberku.