Nadčasová práca

Dobrý deň!
Som učiteľka a chcem sa informovať ohľadom nadčasovej práce.
Podľa rozvrhu učím v jeden deň nasledovne: prvé tri hodiny, štvrtá hodina voľná, potom 5., 6., a 7. hodina. Teda spolu šesť hodín. Posledná hodina v poradí mi bola v danom dni zrušená pre poradu, ktorú organizovalo vedenie školy. Počas voľnej hodiny som bola poslaná zastupovať kolegyňu, ktorá šla k lekárovi. Keď som si uvedenú hodinu chcela vykázať v dochádzke ako nadčasovú, bolo mi oznámené, že to nie je nadčasová hodina, lebo je to hodina, ktorá mi odpadla pre poradu. V minulosti, keď takáto situácia nastala, tak si nikto z mojich kolegov hodinu nenahrádzal.
Moja otázka je: Mám nárok na uznanie nadčasovej práce? Ak áno, tak ako by som mala postupovať?
Ďakujem.

Odpoveď.

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch č.138/2019 Z. z v znení neskorších predpisov hovorí v § 7 ods.4, čo je práca nadčas. Zákon uvádza, že „ Za jednu hodinu práce nadčas sa považuje vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického zamestnanca, ak splnil svoj základný úväzok“.

Počas svojej voľnej hodiny ste zastupovali kolegyňu. Toto zastupovanie vám nariadil váš zamestnávateľ. Ak ste svoj základný úväzok splnili, tak táto hodina navyše  je práca nadčas.

Vaša siedma vyučovacia hodina, ktorá je súčasťou vášho základného úväzku, vám odpadla pre poradu, ktorú organizoval váš zamestnávateľ.

Odpadnutie hodiny v tomto prípade je prekážka v práci na strane zamestnávateľa v zmysle §142 Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). Zákon hovorí v uvedenom paragrafe v odsekoch 1 a 2 o prekážkach v práci ako sú poruchy na strojovom zariadení, nedostatok surovín a podobné prevádzkové príčiny a nepriaznivé poveternostné vplyvy. Tieto odseky sa vás samozrejme netýkajú.

V § 142 ods. 3  sa hovorí, že : „Ak nemohol zamestnanec vykonávať  prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy  v sume jeho priemerného zárobku.“

Je dôležité aj ďalšie ustanovenie Zákonníka práce, a to v § 144a, ods. 1, písm. a), kde sa uvádza, že: „ Ako výkon práce sa posudzuje aj doba, keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci, ak tento zákon nestanovuje inak.“

To, že ste nemohli vykonať svoju prácu – odučiť plánovanú siedmu hodinu – z dôvodu porady, ktorú organizoval a predpokladáme, že aj nariadil účasť všetkým zamestnancom, váš zamestnávateľ,  je prekážka na strane zamestnávateľa ( §142 Zákonníka práce).

Vaša neúčasť na hodine je v tomto prípade z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, teda vaša neprítomnosť v práci (na hodine, ktorá odpadla) sa považuje za výkon práce, ide o odpracovaný čas, ktorý netreba zamestnancom nadpracovať ( §144 a, ods. 1 písm. a).

V tomto prípade máte právo na uznanie nadčasu (odpracovaná-odučená hodina počas vašej voľnej hodiny) a čas strávený na porade (vaša siedma odpadnutá hodina) zaplatiť v zmysle zákona.

Odporúčame vám obrátiť sa na zamestnávateľa a tento problém s ním prejednať, najlepšie písomne.

Ak na vašom pracovisku pôsobí odborová organizácia, odporúčame obrátiť sa na túto odborovú organizáciu, aby hájila vyše záujmy ako zamestnanca. Nie je podstatné, či ste alebo nie ste členom odborovej organizácie. V prípade, že na pracovisku odborovú organizáciu nemáte, odporúčame založiť odborovú organizáciu. V prípade záujmu o založenie odborovej organizácie sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť. Vypracoval Mgr. Ing. Ivan Černý, OI BOZP