Digitálne pracovné platformy prinášajú nové výzvy v oblasti BOZP

Čoraz viac ľudí je zamestnaných prostredníctvom platforiem digitálnej práce. V tomto prehľade sa vymedzujú a charakterizujú platformy digitálnej práce a ľudia, ktorí pre tieto platformy pracujú. Skúmajú sa súvisiace riziká pre bezpečnosť a ochranu práce (BOZP), ktoré vznikajú v súvislosti s digitálnym dohľadom, tlakom na výkonnosť a neistotou zamestnania.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA, 2017) definuje prácu na online platforme ako „všetku prácu poskytovanú prostredníctvom online platforiem, na nich, alebo sprostredkovanú online platformami, ktorá zahŕňa širokú škálu štandardných a neštandardných pracovných dohôd/vzťahov. …“ Európska komisia (2020) podobne definuje prácu na platforme ako „všetku prácu poskytovanú prostredníctvom, na alebo sprostredkovanú online platformami v širokom spektre sektorov, kde práca môže mať rôzne formy a je poskytovaná za odplatu“. Hlavnými črtami práce na platforme sú (i) trojuholníkový vzťah medzi platformou, pracovníkom platformy a klientom, (ii) online sprostredkovanie menších úloh, v ktorých technológie zohrávajú dôležitú úlohu a (iii) poskytovanie práce na požiadanie a dočasne alebo po častiach.

Platformovú prácu charakterizuje aj individualizácia práce, nedostatok sociálnej podpory a fyzická a sociálna izolácia súvisiaca s prácou, známa aj ako „profesionálna izolácia“. Práca na digitálnej platforme znamená radikálny posun od formalizovaných pracovísk, pretože práca na digitálnej platforme je zvyčajne buď z domu (práca na digitálnej platforme online), alebo na cestách/vo verejných priestoroch a/alebo v priestoroch klienta (práce na digitálnej platforme priamo na mieste). To má značné dôsledky z hľadiska BOZP, ako je nedostatočné prispôsobenie pracovného prostredia potrebám pracovníkov platforiem, nedostatočné poskytovanie primeraného a ergonomického pracovného vybavenia, ťažkosti pri dosahovaní dobrej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a nedostatok podpory zo strany kolegov a vedenia. Zatiaľ čo v niektorých prípadoch môže pracovníkom platformy pomôcť zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, v iných prípadoch sú nejasné hranice medzi pracovným a súkromným životom problematické. Napokon, práca na platforme je silne spojená s (chronickou) neistotou zamestnania a neistotou príjmu, keďže pracovníci platformy závisia od úloh, ktoré môžu prevziať, a práca na platforme je založená na dočasných, krátkodobých prideleniach, ktoré nezaručujú žiadny dlhodobý pracovný vzťah. Informuje Ivan Černý OI BOZP. Viac na: https://osha.europa.eu/sk/publications/digital-platform-work-and-occupational-safety-and-health-review