Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť

Otázka: Chceli by sme sa opýtať, či v organizácii kde sú odbory je povinnosť mať zvoleného zástupcu zamestnancov pre BOZP?
Ak to nie je povinnosť – môžu pôsobiť súčasne odbory a aj zástupca zamestnancov pre BOZP?
Alebo môžu odbory nahrádzať zástupcu zamestnancov pre BOZP?

Odpoveď:

K otázke, či v organizácii, kde sú odbory, je povinnosť mať zvoleného zástupcu zamestnancov pre BOZP?

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ( ďalej len zákon o BOZP) majú zamestnanci právo vyjadrovať sa  k otázkam a problematike BOZP na pracovisku a prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci súvisiace s ich prácou a zúčastňovať sa na ich riešení.

Na zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi zamestnávateľom a zamestnancami bol zákonom ustanovený inštitút zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

V zákone o BOZP je v § 19,ods.1 uvedené, že „Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej desať zamestnancov alebo ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 je povinný a iný zamestnávateľ môže vymenovať jedného alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe  návrhu príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborový orgán alebo zamestnanecká rada. Zamestnanca možno navrhnúť alebo zvoliť za zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť len s jeho písomným súhlasom“.

Ak zamestnávate menej ako desať zamestnancov (deväť alebo ešte menej) alebo vaša ekonomická činnosť nie je uvedená v prílohe č.1 zákona o BOZP, tak nie ste povinní vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

Je potrebné  ale uviesť jednu dôležitú skutočnosť. Aj zamestnávateľ, ktorý je povinný vymenovať zástupcu zamestnancov, to môže urobiť len na základe návrhu príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov.  Tento návrh musí obsahovať písomný súhlas uvedeného zamestnanca, pretože § 19, ods. 1 v poslednej vete sa hovorí, že „ Zamestnanca možno navrhnúť alebo zvoliť za zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť len s jeho písomným súhlasom.“

Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov (odborová organizácia, zamestnanecká rada), ale nedali písomný návrh zamestnávateľovi na vymenovanie zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, tak na uvedenom pracovisku nebude pôsobiť zástupca zamestnancov, hoci v zmysle zákona spĺňa podmienky  – má najmenej desať zamestnancov alebo je uvedený v štatistickej klasifikácii ekonomických činností v prílohe č.1 zákona o BOZP.

Aj keď teda u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, nie je povinnosť pre zamestnávateľa mať zvoleného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť (BOZP).  Zamestnávateľ je povinný vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť len vtedy, ak dostane návrh od  odborového orgánu a navrhovaný zamestnanec  písomne súhlasí s týmto návrhom.

Ak v organizácii nie je vymenovaný zástupca zamestnancov pre bezpečnosť (BOZP), Zákon o BOZP ustanovuje v 19 ods. 4 až  6, postup zamestnávateľa v takomto prípade.

Odsek 4 hovorí, že ak nie je u zamestnávateľa vymenovaný zástupca zamestnancov pre BOZP, tak oprávnenia podľa odseku 3, pís, b) až f) vykonávajú zamestnanci a zamestnávateľ si plní povinnosti ustanovené týmto zákonom voči zástupcom zamestnancov pre BOZP, priamo voči zamestnancom. To znamená, že činnosti, ktoré je oprávnený robiť zástupca zamestnancov pre BOZP, vykonávajú všetci zamestnanci priamo.

V praxi to znamená, že každý zamestnanec má právo prerokúvať so zamestnávateľom  všetky otázky BOZP, ktoré súvisia s jeho prácou.

K otázke, či môžu spolu pôsobiť odbory a zástupca zamestnancov pre BOZP.

Odborový orgán navrhuje zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a z tejto pozície je mu nadriadený. Zástupca zamestnancov  pre bezpečnosť by mal koordinovať  svoju  činnosť a výkon svojich oprávnení ( § 19, ods.3 zákona o BOZP ) s odborovým orgánom, ktorý ho do tejto funkcie navrhol.

K otázke, či môžu odbory nahrádzať zástupcu zamestnancov pre BOZP.

Zákonník práce v § 229  ustanovuje účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy. V odseku 4 je uvedené, že „zamestnanci sa zúčastňujú, prostredníctvom príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok spolurozhodovaním, prerokovaním, právom na informácie a kontrolnou činnosťou.“

Príslušný odborový orgán ako zástupca zamestnancov sa môže u zamestnávateľa informovať aj o situácii a jeho činnosti v oblasti BOZP. Zákonník práce sa v § 146 až 150 sa venuje ochrane práce. V § 149 Kontrola odborovým orgánom, je uvedené právo odborového orgánu vykonávať kontrolu nad stavom  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Výkon kontroly nad stavom BOZP u zamestnávateľa vykonáva buď priamo príslušný odborový orgán, čo je v praxi výbor základnej odborovej organizácie alebo zástupca zamestnancov pre BOZP navrhnutý príslušným odborovým orgánom.

Podotýkame, že výkon kontroly nad stavom BOZP má v zmysle § 149 výlučne odborová organizácia.

Vzhľadom k tomu, že obsah BOZP je rozsiahly a práva a povinnosti zamestnancov ako aj zamestnávateľa upravuje osobitný zákon – zákon o BOZP č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, odporúčame, aby na každom pracovisku, kde to je možné, odborová organizácia navrhla svojho zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť (BOZP), ktorý by sa venoval tejto problematike.

Efektívna spolupráca v oblasti BOZP medzi zamestnávateľom a zamestnancami vzniká obojstranným partnerským prístupom a funkcia zástupcu zamestnancov pre  BOZP vykonávaná v zmysle zákona o BOZP takúto spoluprácu jednoznačne podporuje a zaručuje.

Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP