Začíname nový projekt: Animácia miestneho prostredia, nová šanca pre rozvoj mládeže.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť vedomosti a zručnosti potrebné na výkon povolania animátora miestneho prostredia, ako aj zvýšiť záujem mladých ľudí o toto povolanie prostredníctvom vypracovania série vzdelávacích a informačných materiálov určených pre mladých ľudí v rôznych krajinách EÚ.

Špecifické ciele:

 • Vybaviť mladých ľudí nástrojmi, ktoré im umožnia získať vedomosti a zručnosti užitočné pri výkone povolania animátora miestneho prostredia,
 • zvýšiť informovanosť mladých ľudí o možnosti pracovať ako animátor miestneho prostredia a o špecifikách práce v tejto profesii,
 • zvýšenie záujmu mladých ľudí v rôznych krajinách EÚ o profesiu animátora miestneho prostredia.

Realizácia projektu:

Aktivity plánované v rámci projektu sa zamerajú na vypracovanie konkrétnych praktických výsledkov, ktoré budú určené ľuďom, ktorí by chceli pracovať ako animátori miestneho prostredia.

Dúfame, že okrem merateľných výsledkov projekt prispeje aj k:

 • k zmene postojov mladých ľudí, zástupcov miestnych komunít, miestnych mimovládnych organizácií k významu práce miestneho animátora pre rozvoj miestnych komunít,
 • zvýšeniu profesionality pri výkone pracovných povinností ľudí, ktorí už pracujú ako animátori miestneho prostredia animátorov vďaka možnosti zlepšenia ich mäkkých zručností,
 • zvyšovanie úrovne práce existujúcich animátorov miestneho prostredia,
 • rozvoj aspoň niekoľkých miestnych spoločenstiev vďaka profesionálnemu rozvoju animátora miestneho prostredia.

Výstupy projektu:

O1 – Publikácia obsahujúca hlavné informácie o profesii animátora miestneho prostredia s jej popisom, zoznamom zručností potrebných pri tejto práci, konkrétnymi tipmi na organizáciu práce, ako aj zoznamom osvedčených postupov s využitím neštandardných vzdelávacích nástrojov.

O2 – Zbierka školiacich materiálov podporujúcich rozvoj mäkkých zručností ľudí, ktorí chcú pracovať alebo pracujú ako animátori miestneho prostredia. Materiály budú pozostávať zo série tematických webinárov o jednotlivých kompetenciách, ako aj z testov overujúcich vedomosti ľudí zúčastňujúcich sa webinárov (vo forme predtestov a posttestov, ktoré budú vykonávať jednotlivci aj inštitúcie.

O3 – Brožúra určená mladým ľuďom, ktorá obsahuje základné informácie o tom, čo robí animátor miestneho spoločenstva, aké kompetencie by mal mať, kde ich získať a prečo sa oplatí zaujímať sa o prácu v tejto profesii.

Projekt má trvanie 20 mesiacov. Začína sa 1. apríla 2022 a končí 30. novembra 2023.

Konzorcium projektu:

 • Vysoká škola podnikania a správy, Lublin, Poľsko – vedúci projektu
 • Consorzio Materahub Industrie Culturalie Creative, Taliansko
 • Drustvo za izobrazevanje in trajnostni razvoj/Societa per l`educazione e lo sviluppo sostenibile, Slovinsko
 • Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS), Slovaensko
 • Nadácia EOS, Poľsko

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie (projekt č. 2021-2-PL01-KA220-YOU-000050223). Táto publikácia vyjadruje len názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté