Projekt Erasmus+ Animácia miestneho prostredia – online stretnutie 25.5.2022

Úvodné online stretnutie členov konzorcia projektu Animácia miestneho prostredia – nová šanca pre rozvoj mládeže prebiehalo v pracovnej atmosfére. Online stretnutie malo nasledovný program:

I. Úvodná časť Stretnutie oficiálne začalo o 11.30 SEČ na platforme MS Teams. Manažérka projektu Monika Drąg všetkých pozdravila a predstavila sa ako vedúca projektu. Každý účastník úvodného stretnutia predstavil seba, svoju úlohu v inštitúcii, profesiu a pár slovami predstavil svoju inštitúciu. Monika predstavila program a ciele stretnutia.

II. Sekcia venovaná úvodu do projektu a intelektuálnym výstupom.
Vedúca projektu predstavila hlavný cieľ a špecifické ciele projektu, pričom uviedla aj dôvody, prečo je tento projekt pre WSPA taký dôležitý. Vedúca projektu prešla na podrobnú prezentáciu intelektuálnych výstupov, ktoré budú partneri v rámci projektu vyvíjať.

Intelektuálny výstup č. 1
Bola vykonaná prezentácia predpokladov výroby výstupu IO1. Partneri diskutovali o príprave O1 (najmä o definícii lokálneho animátora životného prostredia, ale aj o hlavnom obsahu O1). Partneri rozhodli, že ďalšie online stretnutie bude zorganizované pred začatím práce pod O1. Termíny navrhne Monika. Každý partner nominuje 1 experta na stretnutie. Počas stretnutia budú partneri diskutovať o detailoch práce pod O1.

Intelektuálny výstup č. 2 a 3
Vedúci projektu predstavil predpoklady pre IO2 a IO3. Partneri sú si vedomí svojich povinností týkajúcich sa práce v rámci týchto 2 výstupov. Partneri rozhodli, že plánovanie práce v rámci IO2 a IO3 sa uskutoční počas nasledujúcich stretnutí.

III. Sekcia venovaná organizačným a finančným otázkam
Vedúca projektu prezentovala hlavné informácie o finančnom a administratívnom riadení projektu. Vedúca projektu podrobne predstavila rozpočtové kategórie, spôsob ich výpočtu, dokumenty, ktoré je potrebné predložiť na preukázanie výdavkov. Boli prediskutované pravidlá financovania. Vedúca projektu informovala o 1. reportovacom období. Monika pripraví reportovací balík a pošle ho partnerom do konca júna. Vedúca projektu pripraví aj excelový súbor s rozpočtom každého partnera
Partneri diskutovali o podujatiach zameraných na šírenie informácií, počas ktorých môžu projekt propagovať. Partneri budú pravidelne pripravovať svoje plány šírenia na najbližšie 2-3 mesiace. Monika pripraví šablónu pre takýto plán.
Partneri diskutovali o najlepšej platforme riadenia pre projektový tím. Použije sa platforma Trello. Partneri diskutovali o osobnom stretnutí v Poľsku. Monika navrhla koniec septembra. Partneri diskutovali aj o ďalších osobných stretnutiach. Ďalší bude v apríli 2023 v Taliansku.

Úlohy na najbližšie obdobie:
• excelový súbor s rozpočtom pre každého partnera,
• šablóny dokumentov pre balík správ,
• vzor plánov šírenia pre partnerov,
• návrhy termínov stretnutia O1,
• projektový účet na Trello,
• výber platformy pre virtuálne sídlo,
• na výber dátumu ďalšieho online stretnutia,
• zvoliť si dátum osobného stretnutia (hostiteľský partner navrhne termíny stretnutí organizovaných v ich krajinách),
• partnerom posielať všetky prezentácie o organizáciách Monike, aby ich mohla poslať všetkým partnerom.

Zo zápisu stretnutia preložil a informuje: Filip Černý, manažér projektu

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie (projekt č. 2021-2-PL01-KA220-YOU-000050223). Táto publikácia vyjadruje len názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté