Uznesenia z Kongresu NKOS

Dňa 11. 6. 2022 sa v Ružomberku uskutočnil Kongres NKOS. Delegáti Kongresu prijali nasledovné uznesenia.

Kongres Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

A. p r e r o k o v a l 

 1. Správu o činnosti  NKOS v období medzi kongresmi.
 2. Správu o hospodárení NKOS medzi kongresmi.
 3. Správu CRK NKOS medzi kongresmi.
 4. Ostatné body rokovania podľa programu.

B.  b e r i e   na   v e d o m i e

 1. Správu mandátovej komisie.
 2. Predložené správy podľa programu.
 3. Programové vyhlásenie kandidáta na prezidenta.

C.   s c h v a ľ u j e

 1. Program rokovania Kongresu.
 2. Zloženie volebnej komisie: Šimunková Noemi,  Dušová Gabriela, Kadlubiaková Andrea. 
 3. Zloženie návrhovej komisie: Černý Ivan, Švecová Zuzana, Šrámková Ľubomíra.
 4. Zloženie mandátovej komisie: Markovič Daniel, Huttová Kristína, Mydlo Marián.
 5. Zapisovateľa: Janka Majherová a overovateľov zápisnice: Stanislav Brtoš, Ladislav Fínik.
 6. Správu o činnosti  NKOS v období medzi kongresmi.
 7. Správu o hospodárení NKOS medzi kongresmi.
 8. Správu CRK NKOS.
 9. Stanovy NKOS.
 10. Zásady hospodárenia NKOS – odhlasovaná zmena v Zásadách hospodárenia bod 7, písmeno a): Odborové zväzy a základné organizácie NKOS odvádzajú 35% z členských príspevkov. Doplniť aj v Stanovách NKOS.

D.  z v o l i l

 1. Za prezidenta NKOS:  Ľubica Černá.
 2. Za členov Predstavenstva NKOS: Černá Ľubica, Blanárová Katarína, Briganová Mária, Huttová Kristína, Kendera Radislav, Kubinová Agáta, Majherová Janka.
 3. Za členov Centrálnej revíznej komisie NKOS: Markovičová Katarína, Fínik Ladislav, Mydlo Marián.

E.  u k l a d á

 1. Prezidentke NKOS registrovať na MV SR nové znenie Stanov NKOS.
 2. Predstavenstvu NKOS informovať členskú základňu o výsledkoch rokovania Kongresu.
 3. Predstavenstvu NKOS realizovať ciele NKOS.

F.  o d p o r ú č a

 1. Všetkým orgánom NKOS realizovať aktivity na rozvoj členskej základne.