Štruktúrovaný dialóg o digitálnom vzdelávaní a zručnostiach

Online bilaterálne stretnutie so stakeholdermi v oblasti digitalizácie sa uskutočnilo 28.6.2022 pod gesciou MIRRI SR. V sekcií Úloha priemyslu, sociálnych partnerov a iných zainteresovaných strán sa prezentácie zúčastnila Ľubica Černá, prezidentka NKOS. Okrem iného uviedla:

Veľa nádejí sa vkladá do digitalizácie pracovísk. Zároveň však existuje riziko, že digitalizácia povedie k strate pracovných miest, k neistej zamestnanosti, napríklad v „obchodných platformách“ alebo prostredníctvom zvýšeného prerozdeľovania pracovnej sily, k obmedzeniu spolurozhodovania, k zníženiu kvality pracovných miest v dôsledku nedostatku pracovných miest a investícií do ďalšieho vzdelávania zo strany vlády a zamestnávateľov alebo prostredníctvom využívania technológií aj zvýšeného stresu, najmä psychického.
Informačné technológie musia byť považované za dôležité pre všetky činnosti odborov, od náboru a organizovania členov, poskytovania služieb, kolektívneho vyjednávania, výskumu, školenia a vzdelávania až po politické kampane a dodržiavania demokratických princípov.
Odborové zväzy musia tiež uznať informačné technológie ako rozhodujúcu silu pri formovaní ich významu v budúcnosti. Aktivity odborov, podporované novými digitálnymi nástrojmi, zahŕňajú účasť v poradných zboroch pre inovácie a priemyselné politiky a spolu vypracovávanie nových rámcov IKT, digitalizácie a širších politických rámcov.
Je potrebné, aby odbory zabezpečili, že ustanovenia o digitalizácii a šírení technológií budú začlenené do zmlúv o kolektívnom vyjednávaní a do štruktúr sociálneho dialógu na pracovisku. Je dôležité zabezpečiť, aby sa odbory a zamestnanci zapojili do počiatočnej fázy zavádzania nových technológií.
Sociálni partneri zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri riešení digitálnych štrukturálnych zmien. Treba podporovať partnerské štruktúry a posilňovať spolurozhodovanie a participáciu zamestnancov ako kľúčový prvok potrebných procesov vyjednávania a rozvíjať podľa požiadaviek digitálneho pracoviska.
Rámcovú dohodu európskych sociálnych partnerov o digitalizácii podpísali sociálni partneri EÚ s cieľom podporiť úspešnú digitálnu transformáciu európskeho hospodárstva a zvládnuť jej veľké dôsledky pre trhy práce, svet práce a spoločnosť ako celok.
Sociálni partneri zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore rýchlej a udržateľnej digitálnej transformácie priemyslu. Sociálni partneri poskytujú efektívnejšie a inovatívnejšie riešenia šité na mieru na tejto úrovni, keďže sú bližšie k výzvam, ktorým zamestnanci a spoločnosti čelia, a lepšie si ich uvedomujú.

Digitálna transformácia si od nás ako odborov bude vyžadovať veľa. Musíme mať nadhľad a odvahu na zmenu. Musíme bojovať za zabezpečenie našej vlastnej digitálnej budúcnosti ako pracujúcich, ale musíme tiež spolupracovať s komunitou, aby sme zabezpečili, že vláda a verejné služby budú fungovať demokraticky, inkluzívne a kvalitné pre všetkých. Na to sa musíme pripraviť.