Zvýšenie platových taríf od 1.7.2022

Dňa 27. júna 2022 bolo v Zbierke zákonov vyhlásené a zverejnené nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Uvedené nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 1. júla 2022. To znamená, že s účinnosťou od 1. júla 2022 sa zvyšujú jednotlivé stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, osobitná stupnica platových taríf vysokoškolských učiteľov, umeleckých pracovníkov vo verejnej vysokej škole a v štátnej vysokej škole a zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku (ďalej len „učitelia vysokých škôl a výskumní a vývojoví zamestnanci“), v nariadení vlády označovaná ako osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov, ako aj platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o 3 %.

Z uvedeného dôvodu boli zamestnávatelia povinní všetkým svojim zamestnancom, ktorých odmeňujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhotoviť s účinnosťou od 1. júla 2022 nové oznámenia o výške zložení funkčného platu.