Usmernenie

k poskytovaniu 500 € odmeny vyplývajúcej z dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu na rok 2022.

ŠTÁTNA SLUŽBA:

„Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecký pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa § 142 ods. 1 písm. a) zákona o štátnej službe v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022. Ak štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu v kratšom týždennom služobnom čase, ako je ustanovený týždenný služobný čas v služobnom úrade, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti.“

VEREJNÁ SLUŽBA:

„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti.“

Podmienky vzniku nároku na odmenu:

• trvanie štátnozamestnaneckého (pracovného) pomeru ku dňu 31. augustu 2022

Uvedená podmienka znamená, že nárok na odmenu vznikne osobe, ktorá je k 31. augustu 2022 štátnym zamestnancom resp. zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme.

Príklady:

Nárok na odmenu má:

  • (štátny) zamestnanec, ktorému vznikne štátnozamestnanecký (pracovný) pomer napr. 15. augusta 2022,
  • (štátny) zamestnanec, ktorému skončí štátnozamestnanecký (pracovný) pomer 31. augusta 2022.

Nárok na odmenu nemá:

  • (štátny) zamestnanec, ktorému vznikne štátnozamestnanecký (pracovný) pomer 1. septembra 2022,
  • (štátny) zamestnanec, ktorému skončí štátnozamestnanecký (pracovný) pomer napr. 15. augusta 2022.

Na rozdiel od 350 € odmeny (vyplývajúcej z KZVS na rok 2021) už teda nie je podmienkou na poskytnutie odmeny:

  • trvanie štátnozamestnaneckého (pracovného) pomeru v rozsahu minimálne 6 mesiacov a tiež nie je rozhodujúce, či (štátnemu) zamestnancovi plynie výpovedná doba.
  • kvalitné plnenie služobných/pracovných úloh

Ide o zákonnú podmienku, ktorá znamená, že pre vznik nároku na odmenu musí (štátny) zamestnanec v rozhodujúcom období (od 1.1.2022 do 31.8.2022) vykonávať prácu/štátnu službu aspoň v minimálnom rozsahu (1 deň). Zároveň zákon s uvedeným dôvodom odmeny spája aj kvalitatívnu úroveň plnenia služobných/pracovných úloh. Do úvahy je však v tejto súvislosti potrebné zohľadniť predovšetkým úmysel zmluvných strán, ktorým je vyplatenie odmeny čo možno najväčšiemu počtu (štátnych) zamestnancov. Zamestnávateľ/služobný úrad preto nemá oprávnenie túto odmenu krátiť alebo sa svojvoľne rozhodovať, ktorým zamestnancom túto odmenu poskytne a v akej výške. Okrem výnimočných prípadov, keď (štátny) zamestnanec nevykonáva prácu/štátnu službu ani v minimálnom rozsahu, respektíve ak tento výkon nespĺňa požiadavku aspoň minimálnej kvalitatívnej úrovne, každý (štátny) zamestnanec, ktorý spĺňa ostatné podmienky, má nárok na vyplatenie predmetnej odmeny.

Odmena pri dlhodobej neprítomnosti (štátneho) zamestnanca:

V praxi ide najmä o prípady materskej/rodičovskej dovolenky, pracovnej neschopnosti, služobného/pracovného voľna, uvoľnenia na výkon verejnej funkcie. V súlade s vyššie uvedeným platí princíp, že iba dlhodobá neprítomnosť (štátneho) zamestnanca majúca za následok, že v období od 1.1.2022 do 31.8.2022 vôbec nevykonával prácu/štátnu službu, znamená nemožnosť vzniku nároku na odmenu. Ak ale bola práca vykonávaná v rozhodujúcom období aspoň v minimálnom rozsahu, aj takémuto (štátnemu) zamestnancovi vzniká nárok na odmenu.

Odmena pri kratšom pracovnom úväzku:

Tak ako pri 350 € odmene (vyplývajúcej z KZVS na rok 2021) je priamo v dodatku k predmetným zmluvám zakotvený princíp alikvotného posudzovania výšky odmeny vo vzťahu k rozsahu pracovného úväzku.

Termín vyplatenia odmeny:

V štátnej službe je odmena splatná v najbližšom výplatnom termíne za mesiac august 2022. Vo verejnej službe bolo vzhľadom k rôznorodosti subjektov a rozpočtových podmienok potrebné pristúpiť k možnosti ponechať na zvážení konkrétneho zamestnávateľa, kedy odmenu vyplatí, pričom najskôr tak môže urobiť vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr do 31. decembra 2022. Bez ohľadu na to, pre ktorý termín sa zamestnávateľ rozhodne, musí v súlade s týmto usmernením vychádzať zo stavu zamestnancov k 31.augustu 2022. V praxi môže nastať situácia, že pracovný pomer zamestnanca sa skončí skôr, ako sa zamestnávateľ rozhodne vyplatiť zamestnancom odmenu. V takomto prípade by mal zamestnávateľ tomuto konkrétnemu zamestnancovi odmenu vyplatiť v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru.

Vypracoval: sekcia štátnej služby a verejnej služby, Úrad vlády SR, júl 2022