Záverečná správa o projekte Work Transition CEE

Projekt WorkTransitionCEE bol významnou iniciatívou zameranou na riešenie výziev a príležitostí na trhu práce spojených s vplyvom digitalizácie a automatizácie na rôzne povolania a zručnosti v strednej a východnej Európe. Konzorcium pripravilo správu predstavujúcu hlavný výstup Work Transtion CEE a časový harmonogram projektu s udalosťami a správami pripravenými v rámci projektu.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou a zapojilo sa doň konzorcium partnerov z troch krajín regiónu – Rumunska, Maďarska a Slovenska – so zapojením zamestnávateľov aj zástupcov zamestnancov.

Zapojením zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov sa Work Transition CEE zameralo na zdôraznenie toho, aké kritické budú nasledujúce roky pre zmenu zamestnania v novom svete práce. Náš projekt konkrétne zdôrazňuje dôležitosť silného európskeho sociálneho dialógu a potrebu implementovať autonómnu rámcovú dohodu o digitalizácii s cieľom optimalizovať prínosy a lepšie čeliť výzvam digitalizácie.

Počas celého trvania projektu sa projektové konzorcium zameralo na zdôraznenie toho, aké kritické budú nasledujúce roky pre zmenu zamestnania v novom svete práce. Na základe údajov zozbieraných prostredníctvom národných výskumných projektov, analýzy trendov, národných seminárov a tvorivých dielní, projektové konzorcium vyvinulo praktické nástroje a kroky, ktoré treba dodržiavať pri zvažovaní implementácie technológie, správy o trendoch o budúcnosti práce v strednej a východnej Európe, osvedčených postupov pri prechode do zamestnania a politické odporúčania pre zainteresované strany v regióne.

Celkovo projekt predstavuje dôležitý príspevok k rozvoju efektívnych stratégií riadenia ekonomických transformácií v strednej a východnej Európe. Zameranie projektu na spoluprácu a partnerstvo medzi tvorcami politík, zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov bolo tiež obzvlášť cenné, pretože zabezpečuje, aby sa pri tvorbe stratégií a politík zohľadnili potreby a záujmy všetkých zainteresovaných strán.

Zameranie projektu na praktické nástroje, osvedčené postupy a politické odporúčania spolu s jeho kolaboratívnym a participatívnym prístupom demonštruje potenciál vytvárať pozitívne výsledky pre pracovníkov a komunity v prechode a môže slúžiť ako model. pre budúce iniciatívy zamerané na riešenie podobných problémov v iných regiónoch. Projekt Work Transition CEE ako taký predstavuje dôležitý krok smerom k vybudovaniu inkluzívnejších, udržateľnejších a spravodlivejších trhov práce v regióne. Viac na: https://worktransition.eu/