Zdravé pracoviská: Prevencia muskuloskeletálnych porúch súvisiacich s prácou (MSD) vo finančnom sektore

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) realizuje v rokoch 2020 až 2022 celoeurópsku kampaň na zvýšenie povedomia o muskuloskeletálnych poruchách súvisiacich s prácou (MSD) a o význame ich prevencie.
Cieľom je povzbudiť zamestnávateľov, pracovníkov a ďalšie zainteresované strany, aby spolupracovali na prevencii MSD a podporovali dobré zdravie muskuloskeletálneho systému medzi pracovníkmi v EÚ.

MSD sú najčastejším zdravotným problémom súvisiacim s prácou v EÚ. Sú hlavným dôvodom na znepokojenie: pretože ovplyvňujú všeobecný zdravotný stav mnohých pracovníkov, a po druhé spôsobujú v podnikoch finančné a sociálne náklady. MSD sa dá predchádzať a je možné ich zvládnuť. Možno to dosiahnuť prijatím integrovaného prístupu k riadeniu k riešeniu MSD na základe zásad rámcovej smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, medzi ktoré patria napr. hodnotenie rizík na pracovisku a účasť zamestnancov. Vzhľadom na potrebu starnúcej EÚ pracovnej sily, aby zostala zdravá a produktívna, je naliehavé, aby organizácie zaviedli politiky v oblasti MSD s cieľom predchádzať a znížovať počet MSD súvisiacich s prácou.
Zdroj: https://osha.europa.eu/en/publications/supporting-musculoskeletal-health-workplace
Veľká väčšina zamestnancov vo finančnom sektore pracuje v kancelárii. Práca za stolom je nevyhnutnosťou v finančnom sektore. V dôsledku toho sú zamestnanci vystavení ergonomickým problémom v pracovnom prostredí.
Medzi typy MSD súvisiacich s prácou, s ktorými sa stretávajú zamestnanci vo finančnom sektore, môžu patriť: bolesti chrbta a bolesti krku patria medzi najčastejšie stavy, po ktorých nasleduje svalová slabosť, zakrivenie chrbtice… Okrem muskuloskeletálnych porúch sú zamestnanci vo finančnom sektore náchylní na obezitu žalúdka, poruchy zraku a stresu…
Účastníci seminára sa zaoberali predovšetkým vzdelávaním účastníkov v súvislosti s prevenciou muskuloskeletálnych porúch. Účastníci získali informácie o najčastejších ochoreniach súvisiacich so sedavým zamestnaním a s prácou s počítačom.
Seminár, ktorý sa konal v Belehrade 1. – 3. marca 2023, zahŕňal aj úlohy odborov pri zvyšovaní kvality pracovného prostredia z hľadiska prevencie najčastejších zdravotných problémov súvisiacich so sedavým zamestnaním a prácou s počítačom.
Bolo užitočné podeliť sa o skúsenosti súvisiace s osvedčenými postupmi v oblasti prevencie muskuloskeletálnych porúch ako ako aj iných zdravotných problémov súvisiacich so sedavým zamestnaním a prácou s počítačom. Takéto skúsenosti boli najužitočnejšie pre účastníkov, ktorí budú môcť navrhnúť plán opatrení vo svojej práci prostredí na základe týchto skúseností.
Samozrejme, veľmi užitočné bolo vypočuť si príklady dobrej praxe od samotných zamestnávateľov, teda príklady podnikov, v ktorých zamestnávatelia úspešne predchádzali muskuloskeletálnym poruchám, ako aj iným zdravotným problémom súvisiacim so sedavým zamestnaním a prácou s počítačom.

V diskusnom paneli vystúpil za NKOS Filip Černý, účastník seminára.