Konferencia na Velehrade

Vľúdne jesenné počasie sprevádzalo účastníkov seminára pod označením KAP 05-04-23-SE v moravskom Velehrade v dňoch od 22. do 24. septembra 2023. Viac ako päťdesiatka prihlásených účastníkov z viacerých štátov v Európe si mohla vypočuť zaujímavé témy týkajúce sa digitálnej transformácie , nových foriem práce ako i prvé odvážne vniknutia do tém umelej inteligencie.  Tentoraz velehradskú jesennú reprezentáciu vytvorili v značnej miere českí účastníci,  Slovensko bolo zastúpené členmi NKOS,  prítomná bola  maďarská, rakúska, nemecká a albánska delegácia. Nedeľnú prezentáciu dňa 24. septembra pokryli aj  on-line  obrazovkové prenosy českého zástupcu OECD A. Chmelařa priamo z Paríža, a dva prenosy A. Szczykutowicz z poľského  Lublinu a T. Hӧlblinga z talianskeho Trentina.

Za dobre zorganizované podujatie troch dní so sobotným programom dňa 23. septembra s autobusovým výjazdom účastníkov seminára do Baťovho priemyselného Zlína ( pol storočia aj mesta Gottwaldov ), do Centra remesiel a dielne s číslom 44 s bohatým výkladom histórie prezentovanej názornými ukážkami smelých rozvojových plánov priemyselníka  Tomáša Baťu  s jeho plodným obdobím  obuvníckej výroby vo vtedajšej ČSR, návštevy Univerzity Tomáša Baťu, kde sa účastníci seminára dozvedeli i o iných aspektoch než vzdelávacích a výskumných, ktoré univerzita v jej sociálno-ekonomických štúdiách a prieskumoch sleduje a návštevy kúpeľného mesta Luhačovice  sa možno zavďačiť českému združeniu  Křesťan a práce z.s. Česká republika vedenú jej predsedom Ing. Jiřím Konečným.  Aj pod kuratelou  EZA ako Európskeho centra pre záležitosti zamestnancov Kӧnigswinter z Nemecka tu mohol prehovoriť ich delegát . 

Slovanský sál Stojanovho gymnázia v blízkosti baziliky – Velehradského kláštora Nanebovzatia Panny Márie a svätého Cyrila bol miestom seminára.  V sobotu na rannej omši o 7: 15 hodine celebrovanej v bazilike za prítomnosti troch členov seminára sa k účastníkom a návštevníkom velehradského stretnutia  prihovoril aj miestny kňaz a zaprial im zdarný priebeh podujatia  seminára – konferencie, na ktorej prehovorilo niekoľko rečníkov.  Omša bola súčasne aj spomienkou na kňaza, rehoľníka pátera Pia, ( vl. menom Francesco Forgione) , ktorý zomrel  pred 55. rokmi  dňa 23. septembra 1968.  V záverečný deň stretnutia nedeľnú rannú omšu celebroval v Stojanovom dome ružomberský kňaz Stanislav Brtoš.

Čo odznelo v moravskom Velehrade a v Slovanskom sále Stojanovho gymnázia v piatok 22. a v nedeľu 24.septembra 2023

So zaujímavými prednáškami v prvý deň piatkového seminára vystúpili viacerí rečníci s moderátormi príslušných tém ( ich referáty by mali byť v držbe organizátora podujatia Křesťan a práce z.s. Česká republika).  

Aktívne s diskusiami k téme vystúpil prvý zástupca združenia EZA Albert Klein z Nemecka, docentka Lidmila Němcová za KaP k etickým aspektom digitalizácie seniorov, profesor Lubor Lacina z Mendelovej univerzity v Brne k otázkam trhu práce a jeho premeny s historickými skúsenosťami a výzvami k súčasnosti,  profesor Antonín Rusek zo Susquehanna University v americkej Pensylvánii v českom jazyku , informujúci o vývoji na trhu práci v USA s odporúčaniami pre trh práce pre štáty Európskej únie.   Alois Langer  predseda Klubu Baťovej školy práce v Zlíne upriamil svoju pozornosť na uplatňovanie digitalizácie a moderných technológií v obuvníckom priemysle v Zlíne ,zamýšľajúci sa nad súčasnosťou výroby a jej možnými víziami do budúcnosti.  Doc. Ing. Ľubica Černá Csc. z Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS) informovala zúčastnených delegátov o situácii na Slovensku, o stave digitalizácie a pokračujúcej transformácie v jej procese, potrebnej úlohy sociálnych partnerov s uvedením príslušných štatistických ukazovateľov týkajúcich sa trhu práce a istých slovenských špecifík v odborových a živnostenských komorách.

Lidmila Němcová ( aj členka celoštátneho výboru pre etiku v ekonomike a štátnej správev ČR)  s úvodom „ Tempora mutandur , nos et mutamur in illis“ – Časy sa menia a my s nimi“ sa zaoberala viacerými otázkami, kedy je súčasný svet zavalený množstvom problémov v novej hypermodernej dobe, svet nachádzajúci sa v novej normalite , energetickej, politickej a priemyselnej revolúcii – priemysel 4.0 .  Prítomná klimatická , demografická , migračná, sociálna a zdravotná kríza a kríza rodiny boli faktami ktoré rečníčka pripomenula. 

V etických aspektoch s úvahou nad súčasnou situáciou v ČR ( citáty dr. Karola Engliša z r. 1947 a tiež citátu Tomáša Baťu pred 2. svet. vojnou bol spomenutý aj Albert Schweitzer (1875 – 1965 ) ako lekár a filozof nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 1952.  („Člověk může sotva rozpoznat démony které sám stvořil“) tento citát je výzvou pre umelú inteligenciu (AI) o ktorej treba diskutovať v záujme zachovania ľudskosti v našej spoločnosti.  V dnešnej dobe by mali viac rezonovať nastolené témy  princípu solidarity, otázky chudoby kde by prednosť mali dostať chudobní a ohrození ľudia na základe princípu ľudskosti a dôstojnosti.  Zo sociálneho učenia cirkví by malo byť  konečným cieľom ekonomiky i služba ľudstvu, ľudskej dôstojnosti ktorá musí byť nedotknuteľná kde všetci ľudia si musia byť rovní. ( V globalizácii, pokroku a nových technológií na to odpovedá predovšetkým Encyklika Laudato Sí , Fratelli Tutti ).  Veda a technika nie sú neutrálne, treba rozoznať etické horizonty a viac venovať pozornosť negatívnym dôsledkom na človeka.

Seniori a digitalizácia (aj v predchádzajúcich témach a prednáškach Lidmily Němcovej na seminári NKOS v Ružomberku ) naďalej zostáva jej tvrdením, že aj seniori by sa mali vzdelávať a venovať primerane svoj čas digitálnym zručnostiam, aby sa nestali občanmi druhej kategórie.  Záverom referátu Lidmily Němcovej z Velehradu 2023 je odpoveď na krízy, kde treba hľadať nové netradičné riešenia už i s inými postrannými dôsledkami civilizácie vzťahujúcimi sa k umelej inteligencii.  Robot nesmie ublížiť človeku v technickom pokroku, kde akokoľvek je človek vždy najdôležitejší. Dnešok a budúcnosť musia patriť etike a humanizmu , kde etika nie je nič iné ako úcta k životu a súčasne zodpovednosť za budúcnosť.

Profesor Lubor Lacina  ( Mendelova univerzita Brno )

V jeho náhľade na pertraktované témy prispôsobenia sa trhu práce , kedy prvé pozorovania, preškolenia a konštatovania by sa mali objaviť najmä v automobilovom priemysle, „doba kamenná už skončila aj keď niekto došiel o kameň ako nástroj ktorý používal“ ,… rovnako ako kameň s ťažkým kladivom niekedy slúžil aj na  rozbíjanie tkáčskych strojov… , hrozba, že svet a Európa môže čeliť množstvu zatvorených pracovných pozícií a miest a zániku časti priemyselných odvetví ,  starnutie populácie, migrácia, nepriaznivý demografický rast, … Nemecko ktoré je aj príkladom pracovnej migrácie, …digitalizácia, automatizácia a robotizácia , kedy už pôsobiaca  umelá inteligencia môže napríklad ohroziť i 70 percent právnických služieb , …“ IT biznis umelej inteligencie programátora IT môže vyvinúť 10 násobný výkon v náhrade bežného programátora“, … všetky zmeny môžu mať politický rozmer , …príklad z USA – prezident Trump : dať USA lacnejšiu pracovnú silu poľnohospodárskej komunite  proti priemyslovej , keď kedysi pracovalo v poľnohospodárstve 90% pracovných síl , dnes len 2 percentá,… dôležitý je aj tretí sektor .

Profesor Antonín Rusek občan USA v češtine zo Susquehanna University v Pensylvánii použil pri téme umelej inteligencie niekoľko citátov : „ Leteli by ste lietadlom ktoré nemá pilota ?“,… lietadlá sa dajú aj riadiť aj zo zeme , … a tak kamenná doba ešte neskončila (ako argument na prednášku prof. Lacinu) ,…štatistickými čislami komentoval súčasnú situáciu v USA s nezamestnanosťou 3,8 percenta,  situáciu s ropou v združení OPEC,… motivácii Američanov pracovať, uviedol pár príkladov kde, kedy a ako sa oplatí nepracovať, a mnohým nezamestnaným stačí podpora, … niektoré zamestnania nie sú atraktívne pre zvýšené náklady zamestnaného (doprava do práce a pod ), …  „stačí keď manžel pracuje, manželka napr. pracuje na záhrade a okolo domu“, …hospodársky systém sa spomaľuje , … niektoré pracovné pozície nie sú lukratívne, organizácie na firemnej úrovni musia motivovať viac svojich zamestnancov,… taktiež USA majú demografický problém ,… USA malo v 90-tych rokoch 450 tisíc zamestnancov v automobilovom priemysle, zatiaľ čo dnes len 170 tisíc ,  …niektoré pracovné miesta nemožno nahradiť v umelej inteligencii .

Nedeľné velehradské témy seminára dňa 24. septembra 2023

Tie začali o 9. hodine rannej panelovými diskusiami a on-line prenosmi zo zahraničia, kde sa tradične pripojili partneri z Poľska na obrazovke Anety Szczykutowicz z Lublinu tentoraz za Nadáciu Nowy stav Poľsko , a neskôr komentárom MSc Aleš Chmelař zástupca ČR v OECD v priamom prenose z Paríža. K velelehradským dňom sa pripojil aj Mag. Rer.nat. Tobias Hӧlbing  z Inštitútu podpory zamestnanosti z Bolzana v Taliansku v on-line prenose. Ďalšími diskutujúcimi boli p. András Bardócz – Todor z Maďarska , pani Miriam Catullo z KAB Achenu a Dr. h.c. Roswitha Gottbeh t z Nemecka. Seminár poslednou prednáškou zakončila pani Marini Floriea z albánskych odborov SUATT.

András Bardócz – Todor , maďarský odborový predák za kresťanské školstvo v Maďarsku  z KPSZT zo združenia maďarských učiteľov upozornil vo svojom referáte  aj na  súčasnú napätú bezpečnostnú situáciu nielen  na Ukrajine ale aj vo svete. („There is also a nuclear threat because of the global war in Ukraine“), „všetci vieme čo to bude znamenať, aj keď budeme robiť proti tomu všetko čo je nevyhnutné a bude nás to stáť veľa a bude to nepohodlné a nákladné „,  … v časti referátu ktorý predniesol v anglickom jazyku  sa venoval téme Green and Digital Transition t.j zmenám ktoré čakajú svet v prechode na nové (zelené) ekologické a digitálne technológie nevynímajúc ani umelú inteligenciu, …, priblížil nepriaznivú demografickú situáciu v Maďarsku so zníženým sociálnym štatusom spoločnosti, …  keď odišiel na univerzitné štúdiá v Maďarsku žilo 11 miliónov občanov z čoho bolo 2 milióny žiakov s dvomi tisícmi škôl, … dnes je v Maďarsku 9,6 mil. občanov z čoho sú 3 milióny dôchodcov, …v predikcii populácie na rok 2040 naznačil možný stav 7 miliónov Maďarov ,

… v téme  digitalizácii školstva v Maďarsku zopakoval niektoré údaje a tézy z júnového stretnutia 2023 v Ružomberku, … ( 95 percent pedagógov a učiteľov nie je pripravených viesť efektívne výučbu digitalizácie na školách), …podľa výsledkov OECD PISA prehľadu a výskumu týkajúceho sa študentov v Maďarsku, kde 60 percent študentov nie je schopných pracovať, interpretovať a využívať digitálne informácie .

Mag. Rer.nat. Tobias Hӧbling za Inštitút podpory zamestnanosti z Bolzana hovoril v nemčine o digitalizácii a podpore tejto týkajúcej sa  menšín pracujúcich v južnom Tyrolsku , kde 70 percent obyvateľstva  hovorí po  nemecky, 26 percent po taliansky a 4 percentá románskym jazykom . Práca býva tiež realizovaná systémom home office, … uplatňuje sa flexibilná pracovná doba , … rešpektovanie talianskej politiky zamestnanosti, …. už 10 rokov existuje spolupráca v tomto regióne talianskeho Trentina  s Rakúskom, … spracovávajú sa rôzne štúdie a výskumy v zamestnanosti v tomto regióne,… píšu sa publikácie, … úrad práce v rakúskom Tyrolsku vytvára aktívnu podporu zamestnanosti, … digitalizácia sa začala v tomto regióne razantnejšie presadzovať  od roku 2008 ,… cieľom je  vzdelávanie staršej generácie v digitalizácii, čo je tiež náplňou a snahou Inštitútu podpory  zamestnanosti v Bolzane pre túto pohraničnú oblasť Talianska a Rakúska.

MSc. Aleš Chmelař  – priamo z on-line prenosu z Pariža, kde zastupuje Česko v OECD , organizáciu , ktorá tiež podporuje digitalizáciu sa dotkol aj tém  , robotizácie, polarizácie na trhu práce a umelej inteligencie, … predstavil i fotografiu, muža držiaceho si hlavu na toalete s anglickým  textom z časopisu The Economist  –„ Will we ever invent anything useful again ?“ – Objavíme  vymyslíme zase niekedy  niečo užitočnejšie ? , … digitalizácia nemôže vyriešiť všetky ľudské problémy, nie je všeliek , … digitalizácia s robotizáciou môže vyvolať problémy aj v Česku a v Európe ,… „ľudstvo je blízko k tomu aby ho nahradila umelá inteligencia“,…mládež si bude musieť zrejme do roku 2030 zvykať na iné pracovné činnosti ,…lenže umelú inteligenciu nemožno všade aplikovať, niektoré klasické zamestnania a služby zostanú, … nemožno však zatiaľ  nahradiť lekára, zdravotnú sestru , pôrodníka, čašníčku, ….makroekonomické rozpory z príčin robotiky a umelej inteligencie určite vzniknú už v blízkej  dobe, digitalizácia sa dotkne každého povolania a ľudia môžu bojovať s psychickými problémami, … Európskej únii  vzniknú nebývalé náklady a zvýšené rozpočty na ďalšiu digitalizáciu spojenú s robotizáciou a umelou inteligenciou, ktorej dôsledky na človeka zatiaľ nepoznáme.

Rozlúčka na Stojanove

Tri dni vo Velehrade boli zakončené v nedeľu 24. septembra 2023 odpoludnia  spoločným obedom  zúčastnených delegátov  seminára  v jedálni  Stojanovho domu. Pri registrácii a príchode do Stojanovho domu v piatok 22. septembra obdržali všetci účastníci informačné materiály o seminári vrátane anonymnej ankety usporiadateľa podujatia s niekoľkými otázkami na ktoré mali písomne odpovedať . Po zakončení seminára ju mali vyplniť a vysloviť sa k jeho priebehu a v ankete pripojiť i svoje osobné poznatky a názory na  tohtoročné stretnutie vo Velehrade.

Pre NKOS 

Marián Mydlo

Ružomberok , 2. októbra  2023