Otázka a odpoveď

Otázka: Dobrý deň, sme cirkevná škola, platí pre nás kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu aj keď nemáme odborovú organizáciu?

Odpoveď: Ďakujeme Vám za otázku.

Kolektívna zmluva, ktorú spomínate, je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), ktorými sú :

a) orgány štátnej správy, orgány alebo úrady,
ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy
štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo neplnia úlohy pri
vykonávaní štátnych záležitostí v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
b) ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku,
c) príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku okrem
príspevkových organizácií, ktorých objem výdavkov na mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok z rozpočtu
zriaďovateľa, Slovenského národného divadla, Slovenskej filharmónie a Štátnych
lesov Tatranského národného parku,
d) vyššie územné celky a obce, ak v súlade s § 1 ods. 3 písm. b) zákona o
odmeňovaní nepostupujú podľa Zákonníka práce,
e) štátne fondy,
f) verejné vysoké školy a štátne vysoké školy, ak nejde o zamestnancov, u
ktorých zamestnávateľ postupuje podľa § 1 ods. 7 zákona o odmeňovaní,

g) Rada pre vysielanie a retransmisiu,
h) Slovenský pozemkový fond,
i) Slovenská akadémia vied a verejné výskumné inštitúcie, ak nejde o
zamestnancov, u ktorých zamestnávateľ postupuje podľa § 1 ods. 6 zákona o
odmeňovaní,
j) školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na
povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak ide o
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak zamestnávateľ nepostupuje
podľa § 1 ods. 5 zákona o odmeňovaní,

k) základné umelecké školy, materské školy, jazykové
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak
ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak zamestnávateľ
nepostupuje podľa § 1 ods. 4 zákona o odmeňovaní,

l) zamestnávatelia, o ktorých to ustanoví osobitný predpis
a ich zamestnancov.

Školstva sa týkajú odseky f), j) a k)

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak škola, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola a školské zariadenie pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Vyššie uvedené výnimky sa vzťahujú napríklad na súkromné školy, ktoré odmeňujú podľa Zákonníka práce. Na cirkevné školy, ktoré odmeňujú na základe zákona 553/2003 sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa vzťahuje v plnej miere bez ohľadu na to či tam pôsobia alebo nepôsobia zástupcovia zamestnancov. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska vyššie uvedenú kolektívnu zmluvu podpísali.  Samozrejme ak na škole pôsobí odborová organizácia vo svojej kolektívnej zmluve môže tieto výhody navýšiť.

S pozdravom
Ľubica Černá