Manuál Sociálna integrácia

Tento manuál bol vyhotovený v rámci projektu „Sociálna integrácia” realizovaného medzinárodným partnerstvom.
Vedúcim projektu je nadácia Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw a zahraničným partnerom zo Slovenska je odborová
organizácia Nezávislé kresťanské odbory Slovenska.
Podporu poskytla nadácia Fundusz Współpracy v rámci projektu „Cesty spolupráce – podpora subjektov realizujúcich medzinárodnú
spoluprácu” financovaného z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vedomosti, vzdelávanie a rozvoj (OP VVR).
Cieľom grantového projektu „Sociálna integrácia” je zvýšiť sociálnu integráciu ľudí zakladajúcich sociálny podnik, poskytnutím manuálu s novými nástrojmi.

Manuál pozostáva z troch častí. Prvá časť predstavuje teoretický úvod do predmetu sociálnych kompetencií. Tieto informácie môžu byť
použité počas workshopov. Druhá časť obsahuje tipy na prácu so skupinou. Tretia, najrozsiahlejšia časť, zahŕňa príklady odporúčaných
cvičení (scenáre aktivít) na prácu so sociálne vylúčenými osobami. Manuál obsahuje cvičenia používané a odporúčané v poľskej a
slovenskej praxi. Záver obsahuje zhrnutie a odporúčania.

Informuje: Ľubica Černá, vedúca projektu