Členovia konzorcia v projekte Animácia miestneho prostredia – nová šanca pre rozvoj mládeže (Local environment animation – new Chance for youth development) sa stretli online. Hlavným obsahom stretnutia bola príprava publikácie (výstup O1). Informuje Filip Černý, manažér SK projektového tímu Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej...

Online bilaterálne stretnutie so stakeholdermi v oblasti digitalizácie sa uskutočnilo 28.6.2022 pod gesciou MIRRI SR. V sekcií Úloha priemyslu, sociálnych partnerov a iných zainteresovaných strán sa prezentácie zúčastnila Ľubica Černá, prezidentka NKOS. Okrem iného uviedla: Veľa nádejí sa vkladá do digitalizácie pracovísk. Zároveň však existuje riziko,...

V dňoch 10. - 11. júna 2022 v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnil pravidelný seminár NKOS. COVID-19 až príliš jasne ukázal, že digitálne nástroje stali neoddeliteľnou súčasťou našej práce a spoločnosti. V diskusií sme sa zaoberali nasledujúcimi problémami: Aký má vplyv digitalizácia...

Rozvoj digitalizácie a automatizácie výrazne mení fungovanie väčšiny hospodárskych odvetví. Zároveň nastoľuje nové požiadavky aj na zručnosti zamestnancov. Otázkou úspechu v procese digitálnej transformácie je pritom miera pripravenosti nás všetkých – podnikov, domácností i štátu. Práve aktuálne výzvy, ktorým v tejto oblasti Slovensko čelí a možnosti prehĺbenia užšej spolupráce...

Opäť, po dlhšom čase, sa v Ružomberku uskutočnilo stretnutie spisovateľov a novinárov, pochádzajúcich z mesta pod Čebraťom. V tomto roku sa akcia uskutočnila 10. júna 2022 v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku. Bola organizovaná Literárnym klubom ružomberských spisovateľov, Univerzitnou knižnicou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Mestskou knižnicou v Ružomberku, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska...

Dňa 11. 6. 2022 sa v Ružomberku uskutočnil Kongres NKOS. Delegáti Kongresu prijali nasledovné uznesenia. Kongres Nezávislých kresťanských odborov Slovenska A. p r e r o k o v a l  Správu o činnosti  NKOS v období medzi kongresmi.Správu o hospodárení NKOS medzi kongresmi.Správu CRK NKOS medzi kongresmi.Ostatné body rokovania podľa...