Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) realizuje v rokoch 2020 až 2022 celoeurópsku kampaň na zvýšenie povedomia o muskuloskeletálnych poruchách súvisiacich s prácou (MSD) a o význame ich prevencie.Cieľom je povzbudiť zamestnávateľov, pracovníkov a ďalšie zainteresované strany, aby spolupracovali na prevencii...

Projekt WorkTransitionCEE bol významnou iniciatívou zameranou na riešenie výziev a príležitostí na trhu práce spojených s vplyvom digitalizácie a automatizácie na rôzne povolania a zručnosti v strednej a východnej Európe. Konzorcium pripravilo správu predstavujúcu hlavný výstup Work Transtion CEE a časový harmonogram projektu s udalosťami a...

Dňa 28.2.2023 sa uskutočnilo záverečné online stretnutie národných partnerov projektu Work Transition CEE. Projekt, financovaný Európskou úniou a za účasti rôznych sociálnych partnerov z Rumunska, Maďarska a Slovenska, mal za cieľ podporiť spoluprácu a digitálnu transformáciu v regióne strednej a východnej Európy a prispieť...

Digitalizácia a automatizácia sa stávajú integrovanou súčasťou našej práce. Preto sú vzdelávacie a školiace programy nevyhnutné na rozvoj súboru zručností, ktoré umožnia pracovníkom prispôsobiť sa novým zmenám na trhu práce. Pod hlavičkou projektu WorkTranstionCEE uvádzame video, ktoré vychádza z výskumu realizovaného v Rumunsku, Maďarsku a...

V dňoch 8. - 10. februára sa v portugalskom Lisabone uskutočnil seminár Svetovej organizácie pracujúcich (WOW), Krify a EZA na tému Jednota v diverzite a diverzita v jednote: diverzita požaduje rovnosť. Program začal večerou, kde sme sa zoznámili medzi sebou a prebrali súčasné spoločenské a sociálne témy. Samotný seminár...

Čo znamená digitalizácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci? Ako digitalizácia ovplyvňuje náš pracovný život a bezpečnosť a zdravie zamestnancov? Ako môžeme riešiť výzvy a maximalizovať príležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? Digitalizácia rýchlo mení svet práce aké...

NKOS podporujú aktivitu poslancov, ktorá sa týka obmedzenia predaja v nedeľu. Nedeľa je tradične dňom oddychu, voľnočasových aktivít a spoločenskej účasti. Medzi nedeľou a akýmkoľvek iným dňom bez práce je rozhodujúci rozdiel.  V nedeľu máme jedinečnú možnosť oddýchnuť si a stráviť čas spoločne s našimi rodinami...

V dňoch 27. - 28.1.2023 sa v horskom stredisku Bled v Slovinsku konal seminár ako vplýva digitalizácia na všetky oblasti ľudskej činnosti. Pandémia Covid-19 bola pre väčšinu ľudí prvou priamou skúsenosťou s prácou na diaľku občanov EÚ. Výhody a nevýhody tohto riešenia si vyskúšali zamestnávatelia aj...

Cieľom projektu Social Corporate Participation Space je vytvoriť analytický nástroj na meranie a hodnotenie sociálneho dialógu a participácie v podnikoch na Slovensku na základe podobného nástroja implementovaného v Nórsku. Projekt podporený Nórskymi grantmi realizuje Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci s Konfederáciou nórskych podnikov a NKOS. Vo štvrtok 12. 1...