Nezávislé kresťanské odbory Slovenska podporujú myšlienku voľnej nedele. Nerobíme to po prvý raz. Domnievame sa, že nedeľa patrí rodine, že voľná nedeľa je niečím, čo v spoločnosti udáva rytmus. Rodičia s deťmi resp. rodiny ako také, potrebujú v týždni aspoň jeden spoločný voľný deň bez práce,...

Praktická použiteľnosť niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa ukáže len pri potrebe ich aplikácie. Toto konštatovanie osobitne platí v aktuálnej situácii šíriacej sa akútnej infekcie horných dýchacích ciest COVID 19, ktorú spôsobuje nový koronavírus (SARSCoV-2) z...

1. odklad povinnosti vykonať oboznamovanie zamestnancov podľa § 7 ods. 3 zákona o BOZP (napr. pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu) počas krízovej situácie a na obdobie jedného mesiaca odo dňa odvolania tejto situácie (ust. § 39i ods. 1...

Dohodli ste sa so zamestnávateľom na vykonávaní práce formou „home office“? Aké sú legislatívne povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? Aké sú odporúčania týkajúce sa „home office“? (aktualizované) Čo je to „home office“? V prvom rade je potrebné odlišovať prácu prostredníctvom „home office“ a domácku prácu...

V tejto súvislosti rozlišujeme dve situácie, kedy môže dôjsť k preradeniu zamestnanca na inú prácu. Prvým prípadom je preradenie zamestnanca zo strany zamestnávateľa, ak je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (karanténne opatrenie). Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný uskutočniť preradenie zamestnanca...

Vláda SR vyhlásila NÚDZOVÝ STAV. Núdzový stav sa vzťahuje na:držiteľov povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby,držiteľov povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby,Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,právnické a fyzické osoby, ktoré majú z ÚDZS zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú...